RSS

POJEDNANIE

07 Feb
Crucified Jesus and the Tetragrammaton (YHWH) ...

Image via Wikipedia

Już w Starym Testamencie Jahwe [JHWH, IHWH (hebr. יהוה)], który objawił się jako Bóg miłosierny
i litościwy, nawoływał ludzi do pojednania się z Nim, nie przestając okazywać wyrazów swego przebaczenia.
Grzechy ludzi powodują zerwanie przymierza z Bogiem, lecz On podejmuje inicjatywę zawarcia kolejnego przymierza, nowego i wiecznego. Wszystkie obrzędy ekspiacyjne, wchodzące w skład mozaistycznego kultu, wykonywane w celu oczyszczenia się z błędów, miały w rezultacie doprowadzić do pojednania się człowieka z Bogiem. Ostateczne i doskonałe pojednanie, dokonało się przez Jezusa Chrystusa, pośrednika między Bogiem,
a ludźmi.

Co daje pojednanie?

Istnieją świadectwa osób, w których można usłyszeć, że pomimo wielu zanoszonych do Boga modlitw, nie zostali oni jednak wysłuchani. Werset:  Ez 18, 31 n

“31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? 32 Ja nie mam żadnego upodobania śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie”,

sugeruje, że dzieje się to skutkiem uporczywego trzymania się przez ludzi grzechów.
Z drugiej jednak strony, w księdze Hioba napisane jest, że spotkało go nieszczęście, chociaż był człowiekiem prawym, kochającym Boga nade wszystko, czyli musiał żyć zgodnie
z dekalogiem i tradycją. To by nasuwało z jednej strony pytanie czy doświadczane cierpienia nie jest próbą wpłynięcia na człowieka przez Boga, aby porzucił grzech, z drugiej – czy czasem historia Hioba jest dość silną sugestią, aby ludziom dotkniętym jakimś rodzajem “udręk”, nie przypisywać jeszcze dodatkowo grzechów, ponieważ być może, takie osoby są jedynie wystawiane na próbę czy wytrwają przy Bogu nie tylko w sytuacjach, kiedy się im powodzi, ale też wówczas, gdy dzieje im się źle.

W tym temacie warto zobaczyć poniższe filmy:

Święty Ojciec Pio Orędzie dla Świata 1/3 http://www.youtube.com/watch?v=6CWcqvTIp8c Święty Ojciec Pio Orędzie dla Świata 2/3 http://www.youtube.com/watch?v=2USwgvzTJXk&feature=relatedŚwięty Ojciec Pio Orędzie dla Świata 3/3 http://www.youtube.com/watch?v=Q8qIL0n1GBI&feature=related
[Uwaga! Niektóre z filmików mają tendencję do znikania spod swoich pierwotnych adresów, dlatego skopiowane adresy, mogą się okazać nie być aktualnymi, po upływie np. miesiąca od daty wpisu. To oznacza, że może pojawić się pod nimi zupełnie inna treść, niż ta zamieszczona obecnie, a tym samym
w ogóle nie dotycząca omawianego tutaj tematu.  Autor bloga nie ponosi za to odpowiedzialności. Warto również zachować ostrożność przy otwieraniu adresów stron, jakie mogą się pojawić na forum,
ze względu na spam, wirusy, itp. rzeczy. Osoba, która zdecyduje się wejść na zamieszczane na forum strony, robi to na własną odpowiedzialność.]

============================================================

BIBLIA

Wj 34, 6
6 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał*: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy,
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,

[34,6 Niektórzy tę czynność odnoszą do Mojżesza. ]

Ps 85, 4; por. 103, 8 – 12
4 Powściągnąłeś całe zagniewanie* Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

[85,4 Por. Iz 54,8; Za 1,12-18.]

8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny*. 9 Nie wiedzie sporu do końca* i nie płonie gniewem na wieki. 10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. 11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. 12 Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

[103,8 Por. Ps 86[85],15; Ps 145[144],8; Wj 34,6n.
103,9 Tj. nie dochodzi bezwzględnie swych praw (por. Iz 57,16). ]

por. Ps 85, 9
9 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim; niech się nie stają znów nierozsądni*.

[85,9 Inni tłum.: “niech nie pozostają bez nadziei”.]

Jer 31, 31 nn; Ez 36, 60 – 63
31 Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>  nowe przymierze. 32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej*. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą – wyrocznia Pana. 33 Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę
z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu*. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

[31,31-34 Proroctwo o Nowym Przymierzu, które zawrze Bóg w okresie odnowienia ze swoim ludem. Jezus powołał się na nie na Ostatniej Wieczerzy ustanawiając Nowe Przymierze we Krwi swojej (Łk 22,20;
1 Kor 11,25). Tekst ten cytuje i komentuje Hbr 8,8-13.
31,32 Przymierze synajskie.
31,33 Nowe Prawo tego przymierza nie będzie czymś narzuconym z zewnątrz i nakazanym, lecz spontanicznym dążeniem ich serca. ]

Oz 2, 16 – 22
16 Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić* i mówić jej do serca. 17 Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei – i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. 18 I stanie się w owym dniu – wyrocznia Pana – że nazwie Mnie: “Mąż mój”, a już nie powie: “Mój Baal”*. 19 Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion. 20 * W owym dniu zawrę z nią* przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju, i pozwolę jej żyć bezpiecznie. 21 I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. 22 Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana*.

[2,16 Życie na pustyni w czasie wyjścia z Egiptu uważane było za ideał (por. Oz 12,10; Am 5,25). Izrael
w swych początkach (jeszcze jako dziecko) szedł wiernie za Bogiem obecnym w obłoku (por. Jr 2,2n). Powrót
z niewoli babilońskiej porównywano do nowego wyjścia z Egiptu (por. Iz 40,3n).
2,18 Tytuł “baal” (=pan) dawała zwykle żona mężowi. Stosowano go również do Boga. Ponieważ oznaczał równocześnie bóstwo kananejskie (por. Sdz 2,13n), Ozeasz zakazuje nazywać nim Boga.
2,20 Aluzja do czasów mesjańskich, kiedy razem ze sprawiedliwością i świętością zapanuje dobrobyt i pokój (por. Iz 11,6n);  “nią” – w tym wierszu hebr. ma liczbę mnogą (“nimi”), kontekst w. 19 i 21 wymaga pojedynczej.
2,22 Chodzi tu o poznanie nie tylko umysłem, ale również o wierność przymierzu, uznanie dobrodziejstw Bożych i odwzajemnienie się miłością. ]

Ez 18, 31 n
31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? 32 Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

por. 2 Mch 1, 5; 7, 33; 8, 29
5 Niech wysłucha waszych modlitw, niech da się wam przejednać i niech was nie opuści
w złym czasie!

33 Jeżeli zaś żyjący Król nasz zagniewał się na krótki czas, aby nas ukarać i poprawić, to znów pojedna się ze swoimi sługami.

29 Gdy zaś tego dokonali, urządzili wspólne modlitwy i błagali miłosiernego Boga, ażeby swoim sługom dał się przejednać do końca.

1 Tym 2, 5
5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek*, Chrystus Jezus,

[ 2,5 Podkreślenie prawdziwości człowieczeństwa Chrystusa, który jest pośrednikiem między ludźmi
a Bogiem. Stwierdzenie zaś Bóstwa przez św. Pawła – zob. 1 Kor 8,6; Ef 1,20nn; Flp 2,6-11; Kol 1,15nn;
por. Hbr 1,2-13]

Rz 5, 10 n;  2 Kor 5, 18 nn; Ef 2, 16 n; Kol 1, 20 nn
10 Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. 11 I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 21 On to dla nas grzechem* uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

[5,21 Albo w sensie przyjęcia solidarności zewnętrznej z grzesznym rodzajem ludzkim (por. Rz 8,3), albo grzechem w oczach ówczesnych Żydów, uważających za zbrodniarza każdego, kto umierał na krzyżu
(por. Ga 3,13), bądź w sensie ofiary za grzechy (por. Iz 53,10nn), co ST oddaje niekiedy terminem “grzechu”.]

16 i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości*. 17 A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko*,

[ 2,16 Śmierć Chrystusa usunęła wrogość grzesznej ludzkości względem Boga.
2,17 Iz 57,19; Za 9,10. ]

20 i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój* przez krew Jego krzyża. Udział adresatów w skutkach odkupienia 21 I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, 22 teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele* przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,
23 bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.

[1,20 Dzięki odkupieniu następuje powszechny ład: możność osiągnięcia Boga, jako celu człowieka, wpływa jakoś na cały wszechświat (por. Rz 8,20).
1,22 W tekście gr. występują dwa terminy oznaczające ciało (soma, sarx). Idzie więc bądź o odróżnienie ciała fizycznego od mistycznego,bądź o prawdę o “ciele podobnym do ciała grzesznego” (Rz 8,3)].

===============================================================

Jezus żyje !!! (Jesus lives) http://www.youtube.com/watch?v=Tfk4P7T8fBI

Orifiell.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: