RSS

POJEDNANIE POWSZECHNE

10 Feb
Shilaidaha Kuthibari, the famous residence of ...

Image via Wikipedia

Poprzednio była mowa o pojednaniu człowieka z Bogiem. Niestety na tym jeszcze nie koniec. Pojednanie należy rozszerzyć właściwie na wszystko, tzn. na cały Wszechświat, na to, “co na ziemi” i ” co na niebie” jak mówi Pismo
[(Kol 1, 20)]. Powinno dokonać się pojednania z innymi ludźmi, co należy rozumieć również w sensie: innymi kulturami, poglądami czy religiami. Jest to konieczne, ponieważ Jezus Chrystus, żydowski Król, Boży Syn wydał swoje ciało i swoją krew na zbawienie całego Świata. Bóg nie wyróżnia* [diabeł zresztą też tego nie czyni]. Robi to jedynie człowiek!

“20 Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, 21 że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. (Rz 8, 19-22)

—————————-
*  Zbawienie dokonało się jednakowo za wszystko i za wszystkich. Bóg posłał swojego Syna na Świat, aby został zbawiony. I tak się też stało: Chrystus wywiązał się z tego, tzn. pokonał śmierć, pokonał grzech (zmartwychwstał). Ale jest indywidualnym wyborem każdego człowieka czy chce zostać zbawiony (pojednanie się z Bogiem) czy potępiony. Dlatego, jak to już zostało wcześniej napisane, trzeba osobiście powiedzieć Bogu “TAK”. To “TAK” jest konieczne, ponieważ mamy jeszcze wolną wolę. I niestety są tacy, którzy tego zbawienia od śmierci wiecznej nie chcą (stąd całe zło – czyli popełnianie złych czynów (krzywdzenie), tzn. przeciwnych wszystkiemu, co zostało zawarte w dekalogu, czyli przeciwstawianie się woli Bożej – czyli grzech nieposłuszeństwa).

=====================================================================

BIBLIA

Mt 5, 23 n
23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!

Rz 8, 19-22
19 * Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. 20 Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, 21 że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. 22 Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.

[8,19-22 Traktując całą naturę nierozumną jako osobę zapowiada św. Paweł, że przez grzeszącego człowieka użyta do złych celów i pohańbiona, w przyszłej chwale doczeka się także i ona przywrócenia do nadanej przez Stworzyciela godności i udziału w pewnego rodzaju uwielbieniu.]

Rz 11, 15
15 Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

2 Kor 5, 19
19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.

Ef 2, 11-22
Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię
11 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani “nieobrzezaniem” przez tych, którzy zowią się “obrzezaniem” od znaku dokonanego ręką na ciele – 12 w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału
w przymierzach obietnicy*, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. 13 Ale teraz
w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 14 On bowiem jest naszym pokojem*.  On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur* – wrogość. W swym ciele 15 pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w za-rządzeniach*,  aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć
w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, 16 i [w ten sposób] jednych, jak
i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości*. 17 A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko*, 18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

[2,12 W dziejach objawienia następuje po sobie szereg przymierzy (z Noem, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Mojżeszem, Dawidem), a każde z nich zawiera obietnicę, która doskonale spełnia się dopiero w Chrystusie.
2,14 “Pokojem” – por. Iz 9,5; Mi 5,4; Ag 2,9; “mur” – aluzja do muru odgraniczającego w świątyni dziedziniec pogan. Za przekroczenie tej granicy groziła poganom śmierć (por. Dz 21,28n).
2,15 Tych, które wykluczały pogan od kultu Jahwe. Por. Kol 2,14 itd.
2,16 Śmierć Chrystusa usunęła wrogość grzesznej ludzkości względem Boga.
2,17 Iz 57,19; Za 9,10. ]

Ef 3, 1-13
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan…* 2 bo przecież słyszeliście
o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, 3 że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. 4 Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. 5 Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, 6 to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie
Jezusie przez Ewangelię. 7 Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. 8 Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa
9 i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. 10 Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich* –
11 zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
12 W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. 13 Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą.

[  3,1 Zdanie niedokończone, które podejmuje wiersz 14.
3,10 Zob. Ef 1,3.21; Ef 2,6. ]

Kol 1, 20
20 i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój* przez krew Jego krzyża.

[1,20 Dzięki odkupieniu następuje powszechny ład: możność osiągnięcia Boga, jako celu człowieka, wpływa jakoś na cały wszechświat (por. Rz 8,20). ]

Kol 1, 22
22 teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele* przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,

[1,22 W tekście gr. występują dwa terminy oznaczające ciało (soma, sarx). Idzie więc bądź o odróżnienie ciała fizycznego od mistycznego, bądź o prawdę o “ciele podobnym do ciała grzesznego” (Rz 8,3). ]

Kol 2, 15
15 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie*.

[2,15 Obraz zapożyczony ze świata starożytnego: zwycięski imperator prowadzi w pochodzie triumfalnym rozbrojonych wodzów nieprzyjacielskich. Tu w ich roli występują bądź złe duchy, których odkupienie pozbawiło władzy nad światem (por. Łk 10,18; J 12,31; Hbr 2,14; 1 J 3,8; Ap 12,9nn), bądź aniołowie jako poręczyciele
i stróże Prawa Mojżeszowego (por. Dz 7,53; Ga 3,19; Hbr 2,2), które już utraciło swą moc. ]

==============================================================

Gregorio Allegri - Miserere mei, Deus
http://www.youtube.com/watch?v=y_HANu1pTA4
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: