RSS

POJEDNANIE – MAŁO SŁÓW, DUŻO CYTATÓW

16 Feb
Miłosny list od... Boga
 http://www.youtube.com/watch?v=ACQUVwtiVGs&feature=related
======================================================================

BIBLIA

PSALM  139(138)*

 Bóg wszystko przenika

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
1* Panie, przenikasz i znasz mnie,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
3 widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
5 Ty ogarniasz mnie zewsząd*
i kładziesz na mnie swą rękę.
6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
7 Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
8 * Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
11 Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»:
12 sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
<mrok jest dla Ciebie jak światło>*.

13 * Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz* moją duszę,
15 nie tajna Ci moja istota*,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi*.
16 Oczy Twoje widziały me czyny*
i wszystkie są spisane w Twej księdze*;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
19 O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!*
20 Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli*.

21 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski*,
24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!*

[139,1  Ps 139 Hymn stanowiący refleksję nad wszechmocą i wszechobecnością Bożą; na koniec przechodzi
w lamentację.
139,1n Por. Hi 31,4; Jr 12,3; Jr 17,10.
139,5 Dosł. “z tyłu i z przodu”. Por. także z ww. 4,5; Mt 6,4.6.18; Dz 17,28.
139,8-12 Por. Ps 123[122],1 z przyp.; Hi 26,6; Hi 9,2nn.
139,12 Glosa.
139,13n Por. Hi 10,10n; Jr 1,5; Hbr 10,5nn.
139,14 Tekst poprawiony.
139,15 “Istota” – hebr. dosł.: “kości”, uważane za istotną część jednolitej psychofizycznej struktury człowieka; “ziemi” jako pramatki: Hi 1,21; Syr 40,1.
139,16 Tekst popr.; hebr.: “w zarodku” (w stanie embrionalnym). O “księdze” Bożej zob. Ps 56[55],9;
(z przypisem); Ps 69[68],29. Jest ona symbolem wszechwiedzy Bożej, obejmującej także bieg rzeczy przyszłych.
139,19 Por. ww. 21n; Jr 12,1nn oraz przypis do Ps 53[52],7.
139,20 Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.
139,23 Por. Ps 17[16],3; Ps 26[25],2.
139,24 Chodzi może o aluzję do słynnej nauki o dwóch drogach, znanej w kołach mądrościowych (por. Ps 1,6), lub do Przymierza jak w Jr 6,16. ]

===============================================================


Magdalena Kania - Odnów mnie... (cover: Pokój i Dobro)
http://www.youtube.com/watch?v=ZYzuvIvsRoQ&feature=related

Dla przypomnienia, jest 5 warunków dobrej spowiedzi świętej:

1. Rachunek sumienia
[Dekalog; 5 przykazań kościelnych; 7 grzechów głównych ( i acedia)].

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczere wyznanie grzechów.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Dżem - Modlitwa III - Pozwól mi
http://www.youtube.com/watch?v=0rZvEP1NbBw

“Do wszystkich pozostających daleko od sakramentu pojednania i miłości, która przebacza
kieruję ponaglające słowa: powróćcie do tego źródła łask,
nie lękajcie się!  To sam Chrystus na Was czeka.
On Was uleczy i będziecie żyć w pokoju z Bogiem!“.
/Jan Paweł II, Przemówienie z 13 IX 1987/

“Zasadniczym aktem pokuty ze strony penitenta jest jednak żal,
czyli jasne i zdecydowane odrzucenie popełnionego grzechu
i postanowienie niegrzeszenia na przyszłość,
z miłości do Boga, która odradza się przez skruchę.
(…) Prawdziwość pokuty zależy od tej skruchy serca“.
/ReP, 31/

Postanowienie niepopełniania ponownie raz wyznanych grzechów
jest znakiem szczerego i prawdziwego żalu.
/”Przewodnik modlitwy” – Kardynał, Arcybiskup Metropolita Krakowski, Stanisław Dziwisz/

Spowiedź święta:
Przywraca nam życie nadprzyrodzone, stracone poprzez grzech.
Indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie
stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.
Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
– pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
– pojednanie z Kościołem;
– darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
– darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
– pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
– wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Magdalena Kania - Miłość Twoja Jahwe ("Oczyszczenie")
http://www.youtube.com/watch?v=9wJmx-GVXkM
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: