RSS

OBECNOŚĆ BOGA

20 Feb
Children singing and playing music, illustrati...

Image via Wikipedia

Mdr 11, 24
24 Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś
w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.

Pamiętam jedną z rozmów z koleżanką. Zastanawiała się nad sensem wszystkiego, tu na ziemi: Po co jesteśmy, skoro i tak musimy umrzeć? Po co mieć dzieci, skoro i tak, bez względu na to, jak duże poczucie bezpieczeństwa zostanie im zapewnione, jakie zostaną im podarowane możliwości, słowem – bez względu na to, co by dla nich nie zrobić, to i tak wcześniej czy później  doświadczą cierpienia. Więc, po co to wszystko? No, po co?

Chyba jest na to odpowiedź. Należy jej szukać w miłości: Każda kochająca czy kochana osoba wie, że istnieje taka siła, za którą podąża się bez względu na wszystko.
To się po prostu dzieje, zupełnie, jakby poza kontrolą; nie sposób się temu oprzeć. To się po prostu dzieje! Nie wiem, dlaczego cały ten świat wygląda tak, jak wygląda. Odpowiedzi by można dać wiele.
Ale na pewno, musiał zaistnieć: Bo jeśli Bóg jest miłością, to akt stworzenia czegoś, co by można pokochać, musiał być silniejszy od Niego samego. Silniejszy niż przysparzane Mu teraz cierpienie zadane przez grzech, od powołanego do życia stworzenia. Po co jest to wszystko? – Nie wiem.
Ale niech ktoś spróbuje się nie zakochać, albo zerwać więź z osobą, do której się bardzo przywiązał…
…Jest taka siła, zwana miłością…
…Więc może dlatego to wszystko, bo Bóg jest Miłością.

Orifiell.

===============================================================

BIBLIA.

Rdz 3, 8n
8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?»

Wj 19, 4 nn
4 Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich                        i przywiodłem was do Mnie. 5 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 6 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów* i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom».

[ 19,6 Tzn. ze wszystkich narodów Izrael jest najbliżej Boga jako składający właściwe ofiary. Ta bliskość nakłada na Izraelitów obowiązek starania się o świętość, czyli o to, by na wzór kapłanów usiłowali być wiernymi w wykonywaniu Bożych poleceń (por. Iz 61,6; 1 P 2,5.9; Ap 1,6; Ap 5,10; Ap 20,6). ]

Ps 119, 151
151 Jesteś blisko, o Panie,
i wszystkie Twoje przykazania są prawdą.

Ps 139
Bóg wszystko przenika
1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
* Panie, przenikasz i znasz mnie,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
3 widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
5 Ty ogarniasz mnie zewsząd*
i kładziesz na mnie swą rękę.
6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
7 Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
8 * Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
11 Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»:
12 sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
<mrok jest dla Ciebie jak światło>*.

13 * Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz* moją duszę,
15 nie tajna Ci moja istota*,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi*.
16 Oczy Twoje widziały me czyny*
i wszystkie są spisane w Twej księdze*;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
19 O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!*
20 Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli*.

21 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski*,
24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!*

[139,1  Ps 139 Hymn stanowiący refleksję nad wszechmocą i wszechobecnością Bożą; na koniec przechodzi
w lamentację.
139,1n Por. Hi 31,4; Jr 12,3; Jr 17,10.
139,5 Dosł. “z tyłu i z przodu”. Por. także z ww. 4,5; Mt 6,4.6.18; Dz 17,28.
139,8-12 Por. Ps 123[122],1 z przyp.; Hi 26,6; Hi 9,2nn.
139,12 Glosa.
139,13n Por. Hi 10,10n; Jr 1,5; Hbr 10,5nn.
139,14 Tekst poprawiony.
139,15 “Istota” – hebr. dosł.: “kości”, uważane za istotną część jednolitej psychofizycznej struktury człowieka; “ziemi” jako pramatki: Hi 1,21; Syr 40,1.
139,16 Tekst popr.; hebr.: “w zarodku” (w stanie embrionalnym). O “księdze” Bożej zob. Ps 56[55],9;
(z przypisem); Ps 69[68],29. Jest ona symbolem wszechwiedzy Bożej, obejmującej także bieg rzeczy przyszłych.
139,19 Por. ww. 21n; Jr 12,1nn oraz przypis do Ps 53[52],7.
139,20 Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.
139,23 Por. Ps 17[16],3; Ps 26[25],2.
139,24 Chodzi może o aluzję do słynnej nauki o dwóch drogach, znanej w kołach mądrościowych (por. Ps 1,6), lub do Przymierza jak w Jr 6,16. ]

Mdr 11, 24
24 Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.

Iz 44, 6
6 Tak mówi Pan, Król Izraela
i Odkupiciel jego, Pan Zastępów:
Ja jestem pierwszy i Ja ostatni*;
i nie ma poza Mną boga.

[44,6 Zob. Iz 41,4. ]

Iz 48, 12
12 Słuchaj mnie, Jakubie,
Izraelu, którego wezwałem:
Ja sam, Ja jestem pierwszy
i Ja również ostatni.

J 8, 29
29 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

J 17, 21
21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili     w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Dz 17, 25 – 28
25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 26 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, 27 aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku.
Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 28 Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: “Jesteśmy bowiem z Jego rodu”*.

[17,28 Jest to tekst z hymnu Kleantesa do Zeusa oraz z poematu Aratosa z Soloi w Cylicji. ]

Rz 8, 14. 28
14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim* dla ich dobra,    z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.

[ 8,28 Inni tłum.: “dla dobra tych, którzy Go miłują, wszystko współdziała”. ]

Ap 1, 8. 17
8 Jam jest Alfa i Omega*, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący.
17 Kiedym Go ujrzał,
do stóp Jego upadłem jak martwy,
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
«Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni

[1,8 Pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr. – symbol Boga jako praprzyczyny i celu ostatecznego wszechrzeczy (Ap 21,6; Ap 22,13).

Ap 22, 13

13 Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.

================================================================

Arka Noego - "Nie lękaj się"
http://www.youtube.com/watch?v=HIZoWJk23GY

Tekst piosenki:

Ref.:
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie cały dzień
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie nie bój się
Nie lękaj się

Strach ma wielkie oczy
Ale nas nie zaskoczy
Robi groźne miny
Ale my się nie boimyRef.:
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie cały dzień
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie nie bój się
Nie lękaj się

Wojny i choroby
Duchy i potwory
Robią groźne miny
Ale my się nie boimy

Ref.:
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie cały dzień
Nie lękaj się, nie lękaj się
Jestem przy Tobie nie bój się
Nie lękaj się

Nie tylko w niedzielę
Jestem Twoim przyjacielem
Nie tylko w niedzielę
Jestem Twoim przyjacielem
Nie tylko od Święta
Ale codziennie o Tobie pamiętam
Nie tylko od Święta
Ale codziennie o Tobie pamiętam

Nie lękaj się! Nie lękaj się!….

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: