RSS

OBECNOŚĆ BOGA – OBIETNICA OBECNOŚCI BOŻEJ

27 Feb
Pacharoen waterfall

Image via Wikipedia

Na początku Bóg objawiał się jedynie wybranym, uprzywilejowanym osobom. Z czasem, dał się poznać ludowi, gł. poprzez swoje Imię – określa Samego Siebie, jako: “Jestem tym, co jest”, co wywołuje skojarzenie jakiejś nieskończoności, w sensie wiecznego trwania poza czasem i przestrzenią.
Również od samego początku (oprócz Bożego “samoobjawienia”) daje się usłyszeć zapewnienie Jego stałej obecności przy człowieku. Wyłaniają się tu różnego rodzaju funkcje pełnione wobec człowieka, jak np. Bóg – Opiekun czy Pasterz  (znamienne jest imię “Emmanuel”, znaczące: “Bóg z nami”); Bóg – Oblubieniec; Bóg – Odkupiciel czy wreszcie
w dniu ostatecznym obecny jako Bóg – Sędzia, też, Król wszystkich narodów.


==================================================================

BIBLIA

 Rdz 17, 7
7 Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.

Rdz 26, 24
24 I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł:
«Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama.
Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą.
I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo
przez wzgląd na Abrahama, który Mi służył».

Rdz 28, 15
15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję».

Wj 3, 12 – 15
12 A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». 13 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?»
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». 15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza:
«Tak powiesz Izraelitom: “JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut.].

Wj 33, 16
16 Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz
z nami, gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi?»

WJ 34, 9n
9 mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, [to proszę], niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze
i uczynisz nas swoim dziedzictwem». 10 Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów,
i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne.

Joz 1, 5
5 Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę.

Sdz 6, 16
16 Pan mu odpowiedział: «Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża».

1 Sm 3, 19
19 Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

2 Sm 7, 9
9 I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi.

4 Krl 18, 7
7 Toteż Pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany.

Ps 46, 8
8 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Iz 7, 14
14 Dlatego Pan sam da wam znak*:
Oto Panna* pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel*.

[7,14 “Znak”: jedno z głównych proroctw mesjańskich, wygłoszone przez Izajasza do króla Achaza w r. 734 przed Chr., zapowiadające dziewicze poczęcie i narodzenie Mesjasza, Jezusa Chrystusa, jak rozumie Ewangelia cytująca ten tekst w Mt 1,22n oraz cała tradycja Kościoła. Znak dany Achazowi obejmuje dziewicze narodzenie Mesjasza i okoliczności współczesne Izajaszowi, przedstawione w wizji i perspektywie proroczej jako okoliczności dzieciństwa Mesjasza.
7,14 “Oto Panna…” – Zachowujemy stary przekład z Wlg. Dosł. wg hebr.: “Oto panna brzemienna [jest] i rodzi syna, którego imię nazwie Emmanuel”; jeszcze lepiej: “poczęła i rodzi”. – Hebr. alma[h] znaczy: młoda panna lub młoda kobieta zamężna, nie będąca jeszcze matką; wyraz ten podkreśla młodość osoby i normalnie suponuje dziewictwo. LXX oddaje je przez wyraz parthenos – dziewica, który podkreśla dziewictwo osoby (podobnie jak hebr. betula[h]). “Emmanuel”, imię symboliczne (por. Iz 1,26) znaczy “Bóg z nami” (por. Iz 8,8.10;
Ps 46[45],8.12). – Interpretacja mesjańska tego proroctwa ma dziś dwie formy. Jedna, nowsza, rozumie
i wyjaśnia je w sensie dosłownym o Ezechiaszu, którego miała wnet porodzić młoda małżonka króla Achaza, co miało być znakiem trwałości dynastii Dawidowej wg obietnicy Boga, zapisanej w 2 Sm 7,1nn, a w sensie typicznym o Chrystusie, którego Ezechiasz sobą wprawdzie zapowiada, ale imię i przymioty Emmanuela absolutnie wykraczają poza syna Achaza. Druga, tradycyjna interpretacja odnosi tekst w sensie wyrazowym do Chrystusa, bo dowodzą tego: 1) Uroczysta forma proroctwa i podobne proroctwo w Mi 5,2; symboliczne imię Chłopięcia, a także wyłącznie jemu przysługujące i nadawane: tytuły, zalety i dary osobiste oraz przymioty jego królestwa, opisane w dalszych proroctwach izajańskich: Iz 8,8.10; Iz 9,1-6; Iz 11,1-9. 2) Zastosowanie tego proroctwa przez Mt 1,22n do narodzenia Chrystusa i spełnienie się na Chrystusie wg opowiadania Łk rozdz. 1-2 [->Łk 1,1]. 3) Świadectwo starych przekładów Pisma świętego, które tłum. Alma[h] wyrazami znaczącymi ściśle i wyłącznie “dziewica”. 4) Tradycja starożydowska i chrześcijańska, przejawiająca się w przekładach Pisma św., w liturgii i w pismach Ojców Kościoła, doktorów

i egzegetów aż po najnowsze czasy.].

Iz 40, 10 n
10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
11 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

Iz 41, 8 nn
8 Ty zaś, Izraelu, mój sługo*,
Jakubie, którego wybrałem sobie,
potomstwo Abrahama, mego przyjaciela!
9 Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi,
powołałem cię z jej stron najdalszych
i rzekłem ci: «Sługą moim jesteś,
wybrałem cię, a nie odrzuciłem».
10 Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą;
nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

[41,8 Tutaj Izrael jest nazwany sługą i świadkiem Boga wśród narodów (por. Iz 43,10; zob. Pwt 7,6),
bo choć niewierny, dostąpi przebaczenia i zbawi się (Iz 42,19; Iz 44,1n; Iz 45,4; Iz 48,20).

W pieśniach o Słudze Pańskim tytuł ten oznacza Mesjasza (zob. Iz 42,1).].

43, 10 nn
10 Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana –
i moimi sługami, których wybrałem,
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
11 Ja, Pan*, tylko Ja istnieję
i poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
12 To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem,
a nie ktoś obcy wśród was.
Wy jesteście świadkami moimi – wyrocznia Pana –
że Ja jestem Bogiem, 13 owszem, od wieczności Nim jestem.
I nikt się nie wymknie z mej ręki.
Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?»

[43,11 Zob. Iz 42,8 z przypisem.].

Iz 45, 14 n
14 Tak mówi Pan:
«Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz,
i Sabejczycy, ludzie o rosłej postawie,
przejdą do ciebie i będą twoimi;
chodzić będą za tobą w kajdanach;
na twarz przed tobą będą upadać
i mówić do ciebie błagalnie:
“Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego.
Bogowie nie istnieją”».
15 Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym,
Boże Izraela, Zbawco!

[45,14 Powszechność religii i zbawienia mesjańskiego. Por. Iz 2,2-4; Jr 12,14-17; Jr 16,19n; Mi 4,1-3; So 3,9n; Za 2,15; Za 8,20n; Za 14,9.16 (Jon [->Jon 1,1]; Ps 87[86] [->Ps 87[86],1]). Jest to jedna z głównych nauk Księgi Pocieszenia: Iz 42,1n; Iz 49,6; Iz 55,3n; Iz rozdz. 60 [->Iz 60,1]. 45,14 Powszechność religii i zbawienia mesjańskiego. Por. Iz 2,2-4; Jr 12,14-17; Jr 16,19n; Mi 4,1-3; So 3,9n; Za 2,15; Za 8,20n; Za 14,9.16 (Jon [->Jon 1,1]; Ps 87[86] [->Ps 87[86],1]). Jest to jedna
z głównych nauk Księgi Pocieszenia: Iz 42,1n; Iz 49,6; Iz 55,3n; Iz rozdz. 60 [->Iz 60,1].].

Iz 52, 3. 6
3 Albowiem tak mówi Pan:
«Za darmo zostaliście sprzedani
i bez pieniędzy zostaniecie wykupieni.
6 dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!»*

[52,6 Doświadczalne poznanie imienia Bożego oznacza doznanie obecności i opieki Bożej (por. Iz 49,26). Bóg, wzywany przez Izraela na pomoc, natychmiast z nią spieszy. Wlg tłumacząc: “że to Ja sam, który mówiłem, oto jestem”, czyni aluzję do konkretnej obietnicy Bożej (por. Wj 3,12.14; Wj 19,4nn; Wj 20,20-24; Wj 33,14-20).].

Iz 52, 7
7 O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
«Twój Bóg zaczął królować».

Iz 54, 5
5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel,
któremu na imię – Pan Zastępów;
Odkupicielem twoim – Święty Izraela,
nazywają Go Bogiem całej ziemi.

Iz 60
Chwała odnowionej Jerozolimy*
1 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
2 Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan,
i Jego chwała jawi się nad tobą.
3 I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
4 Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
5 Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
a serce twe zadrży i rozszerzy się,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
6 Zaleje cię mnogość wielbłądów –
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze Saby,
zaofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana*.
7 Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie,
barany Nebajotu* staną na twe usługi:
podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu,
tak iż uświetnię dom mojej chwały.
8 Kto to są ci, co lecą jak chmury
i jak gołębie do okien swego gołębnika?
9 O tak, to statki zbierają się dla Mnie,
a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu,
ażeby przywieźć twych synów z daleka,
ich srebro i złoto wraz z nimi,
przez wzgląd na imię Pana, Boga twego,
przez wzgląd na Świętego Izraelowego,
tego, który ciebie uświetnia.
10 Cudzoziemcy odbudują twe mury,
a ich królowie będą ci służyli.
Bo uderzyłem cię w moim gniewie,
lecz w mojej łasce okazałem ci litość.
11 Twe bramy zawsze stać będą otworem,
nie zamkną się we dnie ni w nocy,
by wpuszczać do środka bogactwo narodów
i królów ich, którzy je prowadzą*.
12 <Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą,
i poganie zostaną całkiem wygładzeni>.
13 Chluba Libanu przyjdzie do ciebie:
razem cyprysy, wiązy i bukszpan,
aby upiększyć moje miejsce święte.
I wsławię miejsce, gdzie stoją me nogi.
14 I pójdą do ciebie z pokłonem
synowie twoich ciemięzców,
i padną do twoich stóp wszyscy,
co tobą wzgardzili.
I nazwą cię “Miastem Pana”,
“Syjonem Świętego Izraelowego”*.
15 Za to, iż byłoś opuszczone,
znienawidzone i bez przechodniów,
uczynię cię wieczystą chlubą,
rozradowaniem wszystkich pokoleń.
16 Ssać będziesz mleko narodów
i piersi królewskie ssać będziesz.
I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca,
i Wszechmocny Jakuba – twój Odkupiciel.
17 Sprowadzę złoto zamiast miedzi,
a srebro – na miejsce żelaza,
sprowadzę brąz zamiast drzewa,
a żelazo – na miejsce kamieni.
Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem,
a sprawiedliwość twą władzą.
18 Już się nie usłyszy o krzywdzie w twym kraju,
o spustoszeniu i zagładzie w twoich granicach.
Murom twoim nadasz miano “Ocalenie”,
a bramom twoim “Chwała”.
19 * Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła,
ani jasność księżyca nie zaświeci tobie,
lecz Pan będzie ci wieczną światłością
i Bóg twój – twoją ozdobą.
20 Twe słońce nie zajdzie już więcej
i księżyc twój się nie zaćmi,
bo Pan będzie ci światłością wieczną
i skończą się dni twej żałoby.
21 Cały twój lud będzie ludem sprawiedliwych,
którzy posiądą kraj na zawsze,
nowa odrośl z mojego szczepu,
dzieło rąk moich, abym się wsławił.
22 Z bardzo małego stanie się tysiącem,
z najnieznaczniejszego – narodem potężnym.
Ja, Pan, zdziałam to szybko
w swoim czasie».

[60,1 Poematy Iz rozdz. 60-62 stanowią odrębną całość; stylowo i ideowo wiążą się z poprzednią częścią
Iz rozdz. 40-55 [->Iz 40,1]. Tekst wykorzystany w Ap 21,9-27.

60,6 Liturgia od dawna łączyła to z hołdem Mędrców (por. Mt 2,1-12).
60,7 Szczep arabski.
60,11 Por. Ap 21,24n.
60,14 Imię nowe, symboliczne. Podobne imiona symboliczne otrzymują u Izajasza: Jerozolima, tu i zob. Iz 1,26; mury i bramy miasta: Iz 60,18; por. Ap 21,12.14; Syjon i jego kraina: Iz 62,4; lud i miasto: Iz 62,12.
Por. też Ez 48,3.

60,19n Por. Ap 21,23.].

Jer 1, 8. 19
8 Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana.
19 Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć],
gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię ochraniać».

Ez 34, 15 n. 31
15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga.
16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał*. Będę pasł sprawiedliwie.

[34,16 Wg LXX; hebr.: “zniszczę”.].

Ez 48, 35
35 Cały obwód wynosi osiemnaście tysięcy [prętów]. A nazwa miasta będzie odtąd brzmiała: “Pan jest tam”*.

[48,35 Nowa nazwa nadana Jerozolimie przez Ezechiela (Iz 1,26n). Stanowi jakby streszczenie całego, głęboko symbolicznego opowiadania Proroka z Ez rozdz. 40-48 [->Ez 40,1].].

Zch 14, 5. 9
5 I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal*;
a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci*.

9 A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię*.

[14,5 “Asal” – inni popr.: “Jasol” lub “Ge-Hinnom”; “święci” – tutaj aniołowie (por. 2 Krl 6,16n).
14,9 Bóg Izraela uznany królem całego świata; por. Ps 22[21],21; Iz 2,11.17; Ml 1,11-14;
Ap 11,15.].

Ml 3, 1
1 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną*, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza*, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.

[3,1 Wg Mt 11,10 oraz Łk 7,27 “aniołem” (wysłannikiem) jest św. Jan Chrzciciel; “Anioł Przymierza” – jest to Mesjasz, przychodzący na sąd Boży (por. Iz 4,4; Ez 34,20; Am 5,18).].

==================================================================


Emmanuel Inno GMG - Marco Mammolihttp://www.youtube.com/watch?v=V3D9ZTdNmr8

EMMANUEL (Hymn XV Światowych Dni Młodzieży)

1. Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verita…
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
e vivo oggi,
e l’Uomo Vero
Cristo tra noi.Ritornello
Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ L’Emmanuel, Emmanuel.2. Dalla citta di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto
e Cristo, il suo Figlio,
e; umanita e rinnovata,
e in Lui salvata.
E’ vero uomo, e vero Dio,
e il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonera.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.

4. La morte e uccisa, la vita ha vinto,
e Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
comunita.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.

5. Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesu.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.

6. E’ giunta un’era di primavera,
e tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesu.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.

E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel
(su di un tono)

E’ l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E’ l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.
(su di un tono)

E’ l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E’ l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.

WERSJA POLSKA

1. Zza horyzontu wielka światłość
wciela się w historię
i zwyciężając mroki czasu
staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie
jasno nam objawia:
że tylko poszukując Prawdy
życie ma sens.
Ścieżkami świata,
po śladach wiary,
przybywamy do Rzymu,
by tam usłyszeć echo Słowa,
które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo
przekazują światu:
że żyje On – prawdziwy Człowiek,
Chrystus wśród nas.

Ref.:
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości
wiele krwi przelano,
które zmieniło obraz świata
ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana,
umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia
i wzrasta w nas.

Ref.:
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

3. Ten wielki dar samego Boga,
to Chrystus – Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona
i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek,
On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom – swoim braciom
On daje się.

Ref.:
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

4. Śmierć pokonana, wygrało życie,
Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu:
Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki
Kościół – swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny,
wspólnotę serc.

Ref.:
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

5. I oto my jako dłużnicy
historii stuleci,
wielu istnień dla miłości,
świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę
uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali
jak Chrystus Pan.

Ref.:
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

6. Nadeszła już godzina wiosny,
Czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, “dziś” jest darem –
Przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe, serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi nowości czas.

Ref.:
I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
———————————

Przy okazji, może ktoś będzie chciał powspominać stare dobre dni:

Emmanuel - XV Worl Youth Day - Roma 2000 http://www.youtube.com/watch?v=yx3X3I65jCsXV World Youth Day Roma 2000 http://www.youtube.com/watch?v=YQjbHwg8IGY
A korzystając z przywileju posiadania własnego bloga,
w sposób szczególny pozdrawiam roczniki 2008 oraz 2002:
World Youth Day - Emmanuel Community Route - Slideshow
http://www.youtube.com/watch?v=pif8ptSeXY4&feature=related World Youth Day Festival July 2002 Toronto, Ontario Canada http://www.youtube.com/watch?v=imvBSMGD6v0&playnext=1&list=PLDC200BFC8D5E118E
Już niedługo Madryt:
Song for World Youth Day Madrid in 2011
http://www.youtube.com/watch?v=x7uiXaZLG9Y&feature=related Himno oficial - JMJ 2011 - Official Hymn http://www.youtube.com/watch?v=Lsm_Xwq8T6M&feature=related
¡Hola!
Orifiell.
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: