RSS

JEGO ŁASKA, TWOJA WOLA, ŚWIĘTY DUCH

11 Mar
Some sources which? claim that it was Metatron...
Image via Wikipedia

Księga Rodzaju  18, 20 – 33
 20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę  i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. 21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
22 Wtedy to ludzie ci* odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 * Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy
w nim mieszkają?
25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu!
O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem
i prochem.
28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu».
30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?»
A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». 31 Rzekł Abraham: «Pozwól,
o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». 32 Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». 33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
http://www.youtube.com/watch?v=cl0VeJWZDwM
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen.

Oby łaskawy Bóg, ponownie okazał swe miłosierdzie i przyjął do siebie tych, którzy już odeszli oraz nie wyniszczył Japonii, a także krajów będących w polu działania trzęsienia ziemi.
Niech dobry Bóg, kolejny raz okaże swoją nieskończoną dobroć i niech za wstawiennictwem miłosiernej Matki Bożej Maryii, św. Józefa, wszystkich świętych  i błogosławionych Bożych, świętych aniołów i archaniołów Bożych, wyleje ocean miłosierdzia swego na całą Ziemię, na wszystko, co stworzył i dał łaskę nawrócenia wszystkim i wszystkiemu. A w sposób szczególny na te kraje i osoby, które skutkiem kataklizmów mają zostać zniszczone w ciągu najbliższego czasu. Jeśli nie przez wzgląd na sprawiedliwych, to przez wzgląd na Ciało
i Krew Swego Syna Jezusa Chrystusa Miłosiernego, wydane dla zbawienia Świata.
Amen.

Canto Gregoriano Litaniae Lauretanae HD
http://www.youtube.com/watch?v=ecd7xMnmWv0&feature=related

PSALM  139(138)*
Bóg wszystko przenika
1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
* Panie, przenikasz i znasz mnie,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
3 widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
5 Ty ogarniasz mnie zewsząd*
i kładziesz na mnie swą rękę.
6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
7 Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
8 * Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
11 Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»:
12 sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
<mrok jest dla Ciebie jak światło>*.  

13 * Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz* moją duszę,
15 nie tajna Ci moja istota*,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi*.
16 Oczy Twoje widziały me czyny*
i wszystkie są spisane w Twej księdze*;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
19 O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!*
20 Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli*.

21 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski*,
24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!


Litaniae Sanctorum - Litania do wszystkich świętych
http://www.youtube.com/watch?v=aBxZtCimdm0
WARUNKI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, ustanowione przez samego Boga [JHWH, IHWH (hebr. יהוה)]:

Mt 7, 12
Złota zasada postępowania*
12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Wj 20, 1 – 21
Dekalog*
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy*.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić*. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13 Nie będziesz zabijał.
14 Nie będziesz cudzołożył.
15 Nie będziesz kradł.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony* bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».
18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. 19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! 20 Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli». 21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.


Pasja - Miłość Jego jest bez granic
http://www.youtube.com/watch?v=C-tFMpNC0gw
[Tekst piosenki: Długo czekałem na tę chwilę długo tęskniłem za tobą tuż obok ciebie zawsze byłem choć nie widziałaś nikogo Miłość Moja jest bez granic spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi – wszystkie drzwi mego serca Miłość Moja jest bez granic spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi – wszystkie drzwi mego serca Wziąłem cie wtedy w swe ramiona kiedy upadłaś na drodze szeptałem w duchu ” tak, to ona, chcę aby żyła, Ojcze” Miłość Moja jest bez granic spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi – wszystkie drzwi mego serca Miłość Moja jest bez granic spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi – wszystkie drzwi mego serca Miłość Jego jest bez granic ( Miłość Jego jest bez granic ) tylko spójrz może znowu umrzeć na nim  ( może umrzeć znów) tylko przyjdź, proszę przyjdź, On otworzył tobie drzwi – wszystkie drzwi swego serca Miłość Jego jest bez granic / Miłość Jego jest bez granic / tylko spójrz może znowu umrzeć na nim / może umrzeć znów / tylko przyjdź, proszeęprzyjdź, On otworzył tobie drzwi – wszystkie drzwi swego serca]
POTĘGA MODLITWY I MATKI BOŻEJ MARYII
Po swoim zamachu 13.v.1981 r. na Placu św. Piotra  Jan Paweł II wielokrotnie dawał wyraz przekonaniu, że to Matka Boża kierowała lotem pocisku wystrzelonego przez tureckiego zamachowca, i że to Ona uratowała mu życie. „Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność” – mówił.

„W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża”
/Jan Paweł II; Dives in misericordia, 15./

Modlitwa ma moc, bezgraniczną moc. Mówią o tym obietnice dotyczące
RÓŻAŃCA KU CHWALE BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO
[dotyczy: 15  UKRYTYCH TORTUR PANA JEZUSA W CIEMNICY],
a w sposób szczególny ta zawarta w punkcie piątym:
5. Jeśliby połowa ludzkości odmawiała te modlitwy, to Ojciec Przedwieczny obiecuje uratować resztę świata, wówczas również dokona się oczyszczenie wszystkich dusz w Czyśćcu cierpiących i zostaną one wzięte do Nieba.

Być może będzie o tym szerzej napisane w późniejszych wpisach. Postępowanie według dekalogu, korzystanie z sakramentów świętych, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec Maryjny, a nade wszystko niedzielna czy świąteczna msza święta, jak również ta w tygodniu (oraz poranna i wieczorna modlitwa), to są wszystko,  w skrócie, najważniejsze nakazy, według których powinien żyć każdy chrześcijanin. Do tego jeszcze tzw. uczynki miłosierdzia i BEZWZGLĘDNIE piątkowy post.
Te Deum
http://www.youtube.com/watch?v=hbFZrLw0DJo&feature=related
I już na koniec, sycące kąski dla niedowiarków, czyli:

*) ZAKŁAD PASCALA (Argument za racjonalnością wiary w Boga w sytuacji, gdy nie ma zadowalającego dowodu Jego istnienia).
Według Pascala oczekiwana wartość wiary teistycznej znacznie przewyższa niewiarę.
Bowiem, jeśli ktoś wierzy w istnienie Boga i w zgodzie z tym układa swoje życie, a wiara ta okaże się prawdziwa, zdobywa przeogromne dobro (niebiosa, itd.). Jeśli natomiast, wiara okaże się nieprawdziwa, to traci się niewiele, o ile w ogóle cokolwiek się traci.
Stąd (jeśli tylko istnienie Boga nie wydaje się nieskończenie małe) lepiej przyjąć wiarę teistyczną i odpowiadający jej sposób życia.

*) Dowód naukowy [filmiki są krótkie i dobrze się je ogląda]:

1 Siedem Tajemnic.wmv  http://www.youtube.com/watch?v=8MyoMQf83Oo&feature=related

7 TAJEMNIC 2/12 http://www.youtube.com/watch?v=51xBSATvgRU&feature=related

7 TAJEMNIC 3/12 http://www.youtube.com/watch?v=wRifz_Zras8&feature=related

7 TAJEMNIC 4/12  http://www.youtube.com/watch?v=v0DBW8iXj54&feature=related

7 TAJEMNIC 5/12  http://www.youtube.com/watch?v=h6DWtUZcQgE&feature=related

7 TAJEMNIC 6/12  http://www.youtube.com/watch?v=OvGYTCGAxNw&feature=related

7 TAJEMNIC 7/12  http://www.youtube.com/watch?v=HoTjYU_-hgo&feature=related7 TAJEMNIC 8/12  http://www.youtube.com/watch?v=REbExrq-RbE&feature=related7 TAJEMNIC 9/12  http://www.youtube.com/watch?v=eEI7c_DKKk07 TAJEMNIC 10/12  http://www.youtube.com/watch?v=fMcdc1fHXAw&feature=related7 TAJEMNIC 11/12  http://www.youtube.com/watch?v=MTsIL0j3lwg&feature=related7 TAJEMNIC 12/12  http://www.youtube.com/watch?v=zZr5_CsyIIw&feature=related
Orifiell.
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: