RSS

OBECNOŚĆ BOGA – DAR OBECNOŚCI W JEZUSIE

27 Mar
Lamb of God (Agnus Dei); half-relief on the wa...

Image via Wikipedia

Bóg wypełnia swoją obietnicę daną Izraelowi, dotyczącą swojej obecności wśród ludzi.

Obietnica wypełnia się w dalszych czasach, poprzez Dziewicę Maryję, która wydała na świat potomka Dawidowego, Jezusa Chrystusa – Syna Boga Najwyższego. Jest On Słowem Bożym, które stało się ciałem, aby zamieszkać pośród nas. Ciało zaś Syna jest prawdziwą świątynią Boga [J 2, 21].

Również, obietnica bycia Boga pośród ludzi, jest realizowana poprzez Jego Imię. Chrystus wiele razy wypowiada słowa: “Ja jestem”.

I gdy wypełnia się misja Jezusa, odchodzi zapewniając, że dana niegdyś obietnica, nadal będzie się wypełniać.

I rzeczywiście, obietnica ta realizuje się również dziś, np. w obecności Boga w Najświętszym Sakramencie czy poprzez istnienie Chrześcijańskiego Kościoła, nie w sensie budynków, ale
w sensie wyznawców Boga – Kościoła, który pomimo wielu prześladowań w ciągu wieków, jednak nie został zniszczony, ciągle trwa.

==============================================================

BIBLIA.

Mt 1, 21 nn
21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel*, to znaczy: “Bóg
z nami”.

[1,23 Iz 7,14. ]

Mt 11, 25 nn
25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom*.
26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

[11,25nn Por. Łk 10,21n.
11,25 Tajemnica królestwa mesjańskiego zakryta jest przed faryzeuszami i uczonymi,
a objawiona uczniom Jezusa, dobrze usposobionym do jej przyjęcia (zob. Mt 13,11.16). ]

Mt 16,16
16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Mt 22, 43n
43 Wtedy rzekł do nich: «Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:
44 Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,
aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje*.

[22,44 Ps 110[109],1. ]

Mt 28, 20
20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»*.

[28,20 Dzięki tej osobistej obecności Chrystusa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych przeszkód
i trudności, prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do końca. Por. Mt 18,18-20. ]

Łk 1, 28. 35
28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona*, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>».
35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym*.

[1,28 Dosł.: “raduj się”, “wesel się” – gr. Pozdrowienie; odpowiednik hebr.: “pokój z tobą”. Może aluzja do
So 3,10-18; Za 9,9. Słowa umieszczone w nawiasie – brak ich w niektórych kodeksach – zostały wprowadzone
w celu zharmonizowania tego opisu z Łk 1,42.
1,35 Albo: “dlatego też, co się narodzi z Ciebie, będzie nazwane Świętym, Synem Bożym”. ]

Łk 22, 30
30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela*.

[  22,30 Por. Mt 19,20. ]

Łk 23, 42n
42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

J 1, 14
14 A Słowo stało się ciałem*
i zamieszkało* wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen* łaski i prawdy.

[ 1,14 “Ciałem”: hebraizm; znaczy tyle, co “człowiekiem”; “zamieszkało”: podobnie jak w ST
w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej, a później w świątyni Pan Bóg przebywał wśród swego ludu, czemu dawał symboliczny wyraz m.in. w obłoku w czasie dnia, a w słupie ognistym
w nocy (por. Wj 13,21n; Wj 24,16; 1 Krl 8,10n; Ez 9,3), tak przez wcielenie Jezus Chrystus realnie zamieszkał wśród nas. Eucharystia to kontynuuje; “pełen” – połączenie tego nieodmiennego przymiotnika raczej
z rzeczownikiem “Jednorodzony” niż ze “Słowem” lub

z “chwałą” dyktują reguły gramatyczne języka Janowego. Niektórzy upatrują tu echo Wj 34,6. ]

J 2, 21
21 On zaś mówił o świątyni swego ciała*.

[ 2,21 Jako miejscu obecności Bożej (J 1,14; por. J 7,37nn). Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, będzie ośrodkiem kultu w Duchu i prawdzie (J 4,21nn; Mt 12,6; Mt 26,61; Ef 2,21; Ap 21,22). ]

J 8, 28 n
28 Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
29
A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

J 16, 32
32 Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

Kol 2, 9
9 W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała*,

[2,9 Tzn. bądź “rzeczywiście”, bądź “na skutek wcielenia”, bądź dla uwydatnienia sposobu,
w jaki Pełnia bytu zamyka się w Chrystusie, tzn. jako organicznej jedności, uzależnionej od Chrystusa-Głowy. Por. Kol 1,19. ]

===================================================================

Wojciech Kilar "Agnus Dei" König der letzten Tage
http://www.youtube.com/watch?v=rSwA3fBQ5wI

Orifiell.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: