RSS

Monthly Archives: April 2011

ŚWIĘTY – BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY

Thi Lo Su (Thai: ทีลอซู), the largest waterfal...

Image via Wikipedia

Świętość Boga nie jest dla człowieka dostępna. Aby człowiek mógł ją uznać, trzeba żeby Bóg okazał swoją chwałę, czyli aby okazał się świętym.

W świątyni Jahwe ukazuje się Izajaszowi jako Król nieskończonego majestatu, jako Stwórca wypełniający całą ziemię swoją chwałą, jako przedmiot kultu, którym mogą Go otaczać (również tylko w jakimś stopniu) jedynie aniołowie.
Jednak ten niedostępny Bóg, sam wypełnia przepaść istniejącą pomiędzy Nim, a stworzeniami.

Świętość Boga jest czymś więcej niż jednym z atrybutów Bożych – stanowi ona coś charakterystycznego dla Boga
w ogóle. Dlatego Jego Imię jest święte; dając słowo, Jahwe odwołuje się do swojej świętości.

Problem natury świętości w Biblii, to ostatecznie problem tajemnicy samego Boga. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

THE EXISTENCE OF GOD – SUMMARY

The first chapter of B'reshit, or Genesis, wri...
Image via Wikipedia

Rumor has it that to really understand what God wants to say through His Word, should be read the whole chapter.
The opening of the Bible accidentally is not the luckiest technique, because the Bible is the Word of God, so on every page, on every line is written something that you can try to interpret it.

Facing a more appropriate technique of reading, I put a summary, and on this time may God himself will place
a comment in the heart of every reader.

Because of the Easter
Fold my best wishes:
Healthy Merry Christmas
Peace Love Joy

May the Risen Christ will be heard in the heart of every
and in a special way all those
who had long been so request –

               – Orifiell.

Rufus Wainwright - Hallelujah (shrek)
http://www.youtube.com/watch?v=kB67HO8tkQs&feature=player_embedded Read the rest of this entry »
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

THE EXISTENCE OF GOD – FULLNESS OF HIS PRESENCE IN GLORY

Detail - Glory of the New Born Christ in prese...

Image via Wikipedia

The presence of God will be perfect after the man free from his mortal body. Then, after the resurrection power of the Spirit of God, will be in full view of God as One who is All in all. Then excellent wil be the presence of the Father and the Son through the gift of the Holy Spirit.

The presence of God, is not accessible only by the presence of the human body, nor restricted to a nation or a selected group of people, nor is it associated with any particular place. It is the gift of the Holy Spirit, available to everyone in the Body of Christ, where God [YHWH] is in full swing. God sends this gift to anyone who responds to Him call: “Come!”. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

OBECNOŚĆ BOGA – PODSUMOWANIE.

An image of Psalm 23 (King James' Version), fr...

Image via Wikipedia

Wieść głosi, że aby dobrze zrozumieć, co Bóg chce powiedzieć przez swoje Słowo, powinna zostać przeczytana cała księga.
Podobno otwieranie Biblii metodą “chybił – trafił”, nie jest najszczęśliwszą techniką, ponieważ Biblia, to Słowo Boga, czyli na każdej stronie, w każdej linijce jest napisane coś, co można próbować interpretować.

Wychodząc naprzeciw właściwszej technice czytania, zamieszczam podsumowanie; i tym razem niech Bóg osobiście zamieści komentarz w sercu każdego czytającego.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Składamy najserdeczniejsze życzenia
Zdrowych Wesołych Świąt
Mokrego Dyngusa
I Smacznego Jajka.

Niech zmartwychwstały Chrystus pozwoli się usłyszeć w sercu każdego,
a w sposób szczególny tych wszystkich,
którzy już od dawna o to zabiegają –

                     – Orifiell. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

THE PRESENCE OF GOD – THE MYSTERY OF THE PRESENCE IN THE SPIRIT.

fresco at the Karlskirche in vienna (by Johann...

Image via Wikipedia

For the Apostoles, death of Jesus Christ had to be
a huge test of faith in His being the God, in the words which He had spoken (and especially their implementation), after His crucifiction, and
a huge test of faith in His truly resurrection for the Apostoles, when He began to appear, before the descent of the Holy Spirit upon them, in Pentecost (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα] Pentekoste [Hemera]).

The fact that Jesus Christ – God is present in those who accept Him by faith, and which He feeds by His Body, that He is among those who gather together to pray in His Name, that He is present in His Word, in His creation, convinced quite painfully, persecuting the followers of Christ, Saul  [Hebrew שאול התרסי Shaul ha-Tarsus, born. 5-10 in Tarsus in Cilicia, and died.  64-67 in Rome]:

“And Saul, as yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest 2 and asked of him letters to Damascus, to the synagogues: that if he found any men and women of this way, he might bring them bound to Jerusalem.
3 And as he went on his journey, it came to pass that he drew near to Damascus. And suddenly a light from heaven shined round about him. 4 And falling on the ground, he heard a voice saying to him: Saul, Saul, why do you persecute me? 5 Who said: Who are you, Lord? And he: I am Jesus whom you persecute. It is hard for you to kick against the goad. 6 And he, trembling and astonished, said: Lord, what will you have me to do? 7 And the Lord said to him: Arise and go into the city; and there it shall be told you what you must do. Now the men who went in company with him stood amazed, hearing indeed
a voice but seeing no man. 8 And Saul arose from the ground: and when his eyes were opened, he saw nothing. But they, leading him by the hands, brought him to Damascus.
9 And he was there three days without sight: and he did neither eat nor drink”.

[ Acts 9, 1 – 9] – Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

OBECNOŚĆ BOGA – PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA.

Figure in church in Łódź (Poland).

Image via Wikipedia

Obecność Boga stanie się doskonała dopiero po uwolnieniu człowieka od jego śmiertelnego ciała. Wtedy, po wskrzeszeniu mocą Ducha Bożego, będzie można w pełni oglądać Boga, jako tego, który jest wszystkim we wszystkich. Doskonałą będzie wówczas obecność Ojca i Syna przez dar Ducha Świętego.

Obecność Boga, nie jest obecnością dostępną jedynie dla ludzkiego ciała, ani zastrzeżona dla jakiegoś narodu, bądź wybranej grupy osób, ani też nie jest związana z jakimś konkretnym miejscem. Jest to dar Ducha Świętego, dostępny dla każdego w Ciele Chrystusa, gdzie Bóg [JHWH] znajduje się w całej pełni. Bóg zsyła ten dar na każdego, kto odpowiada na Jego wezwanie: “Przyjdź!”.

===============================================================

BIBLIA

Mt 16, 17
17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew*, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

OBECNOŚĆ BOGA – TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU.

Click to view full size imageŚmierć Chrystusa musiała być dla apostołów ogromną próbą wiary w Jego bycie Bogiem, w wypowiedziane przez Niego słowa (a tym bardziej ich realizację), po tym, jak został ukrzyżowany, a następnie zaczął się im ukazywać, jeszcze przed zesłaniem na nich Ducha Św. w dzień Pięćdziesiątnicy
(gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera]).

O tym, że Jezus Chrystus – Bóg, przebywa
w tych, którzy przyjmują go przez wiarę
i których On karmi swoim Ciałem, że jest pośród tych, którzy zbierają się razem, by modlić się w Jego Imię, że jest obecny w swoim Słowie, w swoim stworzeniu, itd. przekonuje się, zresztą dość boleśnie, prześladujący wyznawców Chrystusa, Szaweł [hebr. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi; ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji,
zm. 64-67 w Rzymie]: Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

THE PRESENCE OF GOD – THE GIFT OF PRESENCE IN JESUS.

La vierge aux raisins

Image via Wikipedia

God fulfills His promise which has been given for Israel, concerning His presence among the people.

The promise was filled in the next time by the Virgin Mary, who gave birth to
a descendant of David,  Jesus Christ – the Son of
God Almighty.
He is the Word of God made flesh, to dwell among us. The body of the Son is the true temple of God [J 2, 21].

The promise of being a God among men, is also performed by His Name.
Many times Christ spoke the words:
“I AM. “

And when the mission of Jesus is filled, He leaves, ensuring that the promise will continue to be filled.

And indeed, this promise is realized even  today, for example, in the presence of God in  the Blessed Sacrament, or by the existence of  the Christian Church, not in terms of buildings, but in the sense of the followers of God – the  Church, which despite the many persecutions over the centuries, after all was not destroyed – is still ongoing. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: