RSS

OBECNOŚĆ BOGA – TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU.

03 Apr

Click to view full size imageŚmierć Chrystusa musiała być dla apostołów ogromną próbą wiary w Jego bycie Bogiem, w wypowiedziane przez Niego słowa (a tym bardziej ich realizację), po tym, jak został ukrzyżowany, a następnie zaczął się im ukazywać, jeszcze przed zesłaniem na nich Ducha Św. w dzień Pięćdziesiątnicy
(gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera]).

O tym, że Jezus Chrystus – Bóg, przebywa
w tych, którzy przyjmują go przez wiarę
i których On karmi swoim Ciałem, że jest pośród tych, którzy zbierają się razem, by modlić się w Jego Imię, że jest obecny w swoim Słowie, w swoim stworzeniu, itd. przekonuje się, zresztą dość boleśnie, prześladujący wyznawców Chrystusa, Szaweł [hebr. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi; ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji,
zm. 64-67 w Rzymie]:

“1 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana* 2 i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić
i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. 3 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość

z nieba. 4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» 5 «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». 7 Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. 8 Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. 9 Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił “. [Dz 9, 1 – 9] –

– Duch Chrystusa, ten sam, który miał być później zesłany na apostołów, mieszka w nich, ożywia ich, słowem jest w nich, podobnie jak Jego Ojciec jest w Nim. Dlatego brak fizycznej obecności Chrystusa, nie neguje Jego obecności, tzn. ta fizyczna nieobecność Jezusa, staje się wewnętrzną obecnością, realizowaną bezpośrednio przez dar Ducha Świętego, czyli Ducha Bożego. W ten sposób pozornie nieobecny Bóg, jednak pozostaje wśród ludzi, dotrzymując tym samym swojej obietnicy bycia przy człowieku, zawsze!

=============================================================

BIBLIA.

Mt 18, 20
20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Mt 25, 40
40 A Król im odpowie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Łk 10, 16
16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał»*.

[ 10,16 Por. J 13,20. ]

J 6, 56 n. 63
56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez* Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda*. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

[ 6,57 Inni: “dla Ojca”, “dla Mnie”.
6,63 Duch – ciało to w NT częste przeciwstawienie łaski i natury skażonej. Por. Rz 8,1-14;
Ga 5,16-26. Eucharystia – to ciało Zmartwychwstałego, który stał się “duchem ożywiającym” (1 Kor 15,45). ]

J 14, 16 – 20
16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela* da wam, aby z wami był na zawsze –
17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem
w Ojcu moim,
a wy we Mnie i Ja w was.

[ 14,16 Podobieństwo czynności Jezusa i Ducha Świętego wskazuje na to, że i Duch Święty jest osobą (J 14,26;
1 J 2,1). On prowadzi dusze do prawdy (J 16,13) i daje świadectwo
o Chrystusie (J 15,26; J 16,8). “Pocieszyciel” (parakletos) zawiera pojęcie orędownika obrońcy w sądzie i rzecznika. ]

J 16, 7
7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was*.

[ 16,7 Widzialny Jezus ustąpi, by zostawić miejsce niewidzialnej działalności Ducha Świętego
i wierze. ]

J 16, 28
28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

J 17, 26
26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś,
w nich była i Ja w nich».

J 20,17
17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: “Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”»*.

[ 20,17 Wejście Chrystusa w ciele uwielbionym do chwały Ojca (J 12,32; J 13,33; J 14,2n) zostało zrealizowane
w zmartwychwstaniu. Wniebowstąpienie (Łk 24,50n; Dz 1,9nn) kończy cały szereg ukazywań się następujących po zmartwychwstaniu. Mimo zestawienia “mój” i “wasz”, nie w ten sam sposób jest On Bogiem
i Ojcem dla Chrystusa i dla nas. ]

Dz 9, 5
5 «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

Rz 8, 9. 14
9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.

1 Kor 3, 16 n
16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

1 Kor 6, 19
19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?

1 Kor 10, 16 n
16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy*, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? 17 Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

[ 10,16 Podobnie jak Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy: Mt 26,26n; Mk 14,22n. “Kielichem błogosławieństwa” nazywali Żydzi trzeci kielich obrzędowy wieczerzy paschalnej. ]

1 Kor 12, 12n. 27
12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Gal 2, 20
20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Ef 2, 21n
21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Ef 3, 17
17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani,

1 J 4, 12
12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

==============================================================

Canti Religiosi - Vieni Santo Spirito, Abbà Pater - Giovanni Paolo II http://www.youtube.com/watch?v=rKcivrw2J-w&feature=related

Dla wszystkich pragnących bezpośrednio doświadczyć obecności Ducha Bożego – Ducha Świętego, polecam dla przykładu następujące adresy internetowe:

http://czatachowa.pl/ http://www.lednica2000.pl/

Click to view full size image

Zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony:
 http://www.darmowe-zdjecia.org/

Orifiell.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 responses to “OBECNOŚĆ BOGA – TAJEMNICA OBECNOŚCI W DUCHU.

 1. xxxtube

  June 30, 2011 at 10:32 am

  Wow Your site is of the chain

   
 2. SIMON

  July 7, 2011 at 8:42 pm

  JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWSTANIA AIRBUSA A380 BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA? TYM BARDZIEJ, BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY WSZECHŚWIAT OD SAMOLOTU MA SWOJEGO STWÓRCĘ – BOGA. P.S. BÓG NIE MUSI MIEĆ SWOJEGO STWÓRCY PONIEWAŻ JEST WIECZNY.
  Wszechświat powstał 13,7 mld lat temu według określonych praw fizyki. Zatem prawa te musiały istnieć przed powstaniem wszechświata. Bezmyślna energia nie mogłaby niczego stworzyć jak i zainicjować wielkiego wybuchu w konkretnym czasie i przestrzeni. Prawa te musiała stworzyć niematerialna i inteligentna istota – Bóg. Przypadek-zbieg okoliczności, inaczej koincydencja – nieoczekiwane i rzadkie wystąpienie dwóch zdarzeń w tym samym czasie, między którymi nie występuje żaden związek przyczynowo-skutkowy. Z powyższej definicji przypadku wynika, że wielki wybuch nie był przypadkiem ponieważ był pojedynczym zdarzeniem – do zaistnienia przypadku są potrzebne co najmniej dwa zdarzenia. Jeżeli wielki wybuch nie był przypadkiem to znaczy, że był zdarzeniem celowym. Kto lub co spowodowało celowość wielkiego wybuchu? Materia, przestrzeń na pewno nie bo nie istniały a poza tym rzeczy te jako, że są nieożywione nie mogą nadawać celowości innym rzeczom. Nie mógł to być również bezmyślna, nieświadoma energia z powodów, które wymieniłem wcześniej. Tak więc celowość powstania Wszechświata mogła nadać tylko istota niematerialna – Bóg. Nie ma na to dowodów ale zgodnie z brzytwą Ockhama najczęściej słusznym wyjaśnieniem jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Kierując się tą zasadą niech każdy sam przed sobą odpowie co jest bardziej prawdopodobne?: 1.Wszechświat został stworzony przez Boga. 2.Wszechświat został stworzony przez bezmyślną nicość przez przypadek, który nie był przypadkiem. Bóg jest -jest to oczywiste.

   
 3. Agnese

  July 11, 2011 at 10:05 am

  i wanted to get the RSS Feed but the feed url showing me some XML errors.

   
  • orifiell

   July 19, 2011 at 3:32 am

   @ Hi Agnese!
   Thank you for your comment.
   RSS feeds can be viewed at
   web browsers:
   Opera, Mozilla Firefox, Maxthon, Flock, Safari, Internet Explorer 7 and 8, K-Meleon,
   Avant Browser.
   Not all popular browsers can display RSS feeds. For example, Google Chrome does not support RSS feeds, displaying the text of the source XML file.
   Messages come from “Wikipedia”.
   In addition, some texts are unreadable, for example in Mozilla Firefox, but there are readable for example in Google Chrome.

   O.

    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: