RSS

OBECNOŚĆ BOGA – PEŁNIA OBECNOŚCI W CHWALE OJCA.

10 Apr
Figure in church in Łódź (Poland).

Image via Wikipedia

Obecność Boga stanie się doskonała dopiero po uwolnieniu człowieka od jego śmiertelnego ciała. Wtedy, po wskrzeszeniu mocą Ducha Bożego, będzie można w pełni oglądać Boga, jako tego, który jest wszystkim we wszystkich. Doskonałą będzie wówczas obecność Ojca i Syna przez dar Ducha Świętego.

Obecność Boga, nie jest obecnością dostępną jedynie dla ludzkiego ciała, ani zastrzeżona dla jakiegoś narodu, bądź wybranej grupy osób, ani też nie jest związana z jakimś konkretnym miejscem. Jest to dar Ducha Świętego, dostępny dla każdego w Ciele Chrystusa, gdzie Bóg [JHWH] znajduje się w całej pełni. Bóg zsyła ten dar na każdego, kto odpowiada na Jego wezwanie: “Przyjdź!”.

===============================================================

BIBLIA

Mt 16, 17
17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew*, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

[ 16,17 Tzn. nie doszedłeś do tej prawdy nie drodze poznania tylko naturalnego. ]

J 4, 21
21 Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.

J 6, 63
3 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda*. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

[ 6,63 Duch – ciało to w NT częste przeciwstawienie łaski i natury skażonej. Por. Rz 8,1-14;
Ga 5,16-26. Eucharystia – to ciało Zmartwychwstałego, który stał się “duchem ożywiającym”
(1 Kor 15,45). ]

J 14, 2 n
2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

J 17, 24
24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Rz 5, 5
5 * A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

[ 5,5 -11 Nadzieja usprawiedliwionego na osiągnięcie ostatniego skutku odkupienia, czyli zbawienia wiecznego, opiera się nie na ludzkich wysiłkach, lecz na zbawczej woli Boga, dowiedzionej wydaniem Chrystusa na śmierć, Jego zmartwychwstaniem i zesłaniem przez Niego Ducha Świętego. ]

Rz 8, 11
11 A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

1 Kor 13, 12
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany*.

[ 13,12 Mowa o poznaniu przez Boga. ]

1 Kor 15, 28
28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

2 Kor 5, 8
8 Mamy jednak nadzieję*… i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana*.

[ 5,8 “Nadzieję” – zdanie niedokończone; “Pana”  – por. Flp 1, 23. ]

2 Kor 13, 11
11 Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!

Ef 3, 17 nn
17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni
i ugruntowani, 18 wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość*, 19 i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą*.

[ 3,18 Ówczesną formułę czterech wymiarów stosują komentatorzy bądź do tajemnicy zbawienia, bądź do “niezgłębionego bogactwa Chrystusa” (Ef 3,8), bądź do “miłości Chrystusa” (wiersz następny). Być może, jest On wyobrażony tutaj jako rozpięty na krzyżu
o rozmiarach kosmicznych, jak komentują niektórzy Ojcowie Kościoła.
3,19 Jest nią tutaj osiągnięte – poprzez także już bogiem “napełniony” kosmos – nieskończone życie Boga. ]

Kol 2, 9
9 W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała*,

[ 2,9 Tzn. bądź “rzeczywiście”, bądź “na skutek wcielenia”, bądź dla uwydatnienia sposobu,
w jaki Pełnia bytu zamyka się w Chrystusie, tzn. jako organicznej jedności, uzależnionej od Chrystusa-Głowy. Por. Kol 1,19. ]

Kol 3, 11
11 A tu* już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.

[ 3,11 W nowym porządku nadprzyrodzonym: w Chrystusie, w Kościele. ]

2 Tes 3, 16
16 A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!

1 J 1, 3
3 oznajmiamy wam,
cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo* z nami.
A mieć z nami współuczestnictwo znaczy:
mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.

[ 1,3 Por. J 17,21; 2 Kor 13,13; Kol 1,12nn. ]

1 J 3, 24
24 Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał*.

[ 3,24 Aluzja do charyzmatów (por. Dz 2,4; Dz 10,44nn; 1 Kor 12,1-11; Ga 3,2-5). ]

Ap 3, 20
20 Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.

Ap 21, 2 n. 22 n
2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie “BOGIEM Z NIMI”*.
22 A świątyni w nim nie dojrzałem:
bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący
oraz Baranek*.
23 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca,
by mu świeciły,
bo chwała Boga je oświetliła,
a jego lampą – Baranek.

[ 21,3 Por. Iz 7,14. ]
[ 21,22 W zestawieniu z Ap 3,12; Ap 7,15 itd. okazuje się, że Boża obecność symbolizowana przez świątynię rozszerza się na całe Miasto Boże (por. Ez 48,35; Za 14,20; J 4,21nn;
1 Kor 3,16; Ef 2,21). Kult Boski odbiera również zmartwychwstały Chrystus (por. J 2,21). ]

Ap 22, 17
17 A Duch* i Oblubienica* mówią:
«Przyjdź!»*
A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

[ 22,17 “Duch” = trzecia Osoba Boska; “Oblubienica” = Kościół; “przyjdź” – liturgiczne Marana tha! (por. 1 Kor 16,22; Flp 4,5). ]

================================================================

Lednica 2008 Podnieś mnie Jezu
http://www.youtube.com/watch?v=VfhPo04o3wU
/lub w lepszej jakości "dźwiękowej"/
http://www.youtube.com/watch?v=r-_bLrdXi9U&feature=related

Podnieś mnie Jezu – tekst:

Ref:
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen Amen

1.Pan jest moim Pasterzem
Niczego mi nie braknie
Pozwala mi leżeć
Na zielonych pastwiskach

2. Prowadzi mnie nad wody
Gdzie odpocząć mogę
Orzeźwia moją duszę

3. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych
Przez wzgląd na swoją chwałę
Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę
Zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną

4. Kij Twój i laska pasterska
Są moją pociechą
Stół dla mnie zastawiasz
Na oczach moich wrogów.

5. Namaszczasz mi głowę olejkiem
A kielich mój pełny po brzegi

6. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
Przez wszystkie dni życia
I zamieszkam w domu Pana
Po najdłuższe czasy


Orifiell.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: