RSS

Monthly Archives: July 2011

[Ancient Greek] Holy – Holiness Jesus

BIBLE

Matthew 1, 18
18 Τοῦ δὲ [Ἰησοῦ] Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

Matthew 6, 9
9 οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς: πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

Matthew 16, 16
16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν: σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

Mark 1, 24
24 λέγων: τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς: οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

Mark 3, 11
11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

/ANCIENT LATIN/ Holy – Holiness Jesus

Jesus before Pontius Pilatus; panel of the Mel...

Image via Wikipedia

BIBLE

Matthew 1, 18
18 Christi autem generatio sic erat: cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.

Matthew 6, 9
9 Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum.

Matthew 16, 16
16 Respondens Simon Petrus dixit: Tu es Christus, Filius Dei vivi. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Święty – Świętość Jezusa.

Bóg jest Święty i dlatego świętymi powinni być również wybrani

przez Niego; a świętość Jego Imienia ma być objawiana w przyjściu Jego Królestwa.

Świętość Chrystusa jest ściśle powiązana z Jego Boskim synostwem i z obecnością w Nim Ducha Świętego. Podczas chrztu udzielonego Mu przez Jana, Jezus Chrystus otrzymuje namaszczenie Duchem Świętym. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

/German/ Heilige – Israels Verpflichtung zu heiligen.

Sion and its vineyards

Image via Wikipedia

Bibel

Exodus 19 , 10 – 15
10 Und der HERR sprach zu Mose: Gehe hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, daß sie ihre Kleider waschen 11 und bereit seien auf den dritten Tag; denn am dritten Tage wird der HERR herabfahren auf den Berg Sinai. {~} {~} 12 Und mache dem Volk ein Gehege umher und sprich zu ihnen: Hütet euch, daß ihr nicht auf den Berg steiget noch sein Ende anrührt; denn wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben. 13 Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder mit Geschoß erschossen werden; es sei ein Tier oder ein Mensch, so soll er nicht leben. Wenn es aber lange tönen wird, dann sollen sie an den Berg gehen. 14 Mose stieg vom Berge zum Volk und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. 15 Und er sprach zu ihnen: Seid bereit auf den dritten Tag, und keiner nahe sich zum Weibe. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on July 18, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , ,

/Chinese/ 聖 – 以色列有義務聖

High priest offering incense on the altar, as ...

Image via Wikipedia

聖經

出谷紀
Exotus 共 4O 章
第十九章
19, 10 – 15
上主向梅瑟說:「你到百姓那裏,叫他們今天明天聖潔自己,洗淨自己的衣服。
第三天都應準備妥當,因為第三天,上主要在百姓觀望之下降到西乃山上。
你要給百姓在山周圍劃定界限說:應小心,不可上山,也不可觸摸山腳;凡觸摸那山的,應處死刑。
誰也不可用手觸摸那人,而應用石頭砸死或用箭射死;不論是獸是人,都不得生存;號角響起的時候,他們才可上山。」
梅瑟下山來到百姓那裏,叫他們聖潔自己,洗淨自己的衣服。
他向百姓說:「到第三天應準備妥當,不可接近女人。」 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

/Arabic/المقدسة — واجب إسرائيل أن تقدس

الكتاب المقدس

سفر الخروج
19,  10 – 15
10 فقال الرب لموسى اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا.وليغسلوا ثيابهم.11 ويكونوا مستعدين لليوم الثالث.لانه في اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. 12 وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه.كل من يمس الجبل يقتل قتلا. 13 لا تمسه يد بل يرجم رجما او يرمى رميا.بهيمة كان ام انسانا لا يعيش.اما عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل 14 فانحدر موسى من الجبل الى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم. 15 وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث.لا تقربوا امراة. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

/Italian/SANTO – Israele deve santificarsi

Mount Sinai

Image via Wikipedia

LA SACRA BIBBIA

Esodo 19, 10 – 15
10 Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e purificalo oggi e domani: lavino le loro vesti 11 e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. 12 Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: Guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte.
13 Nessuna mano però dovrà toccare costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco.
Animale o uomo non dovrà sopravvivere.
Quando suonerà il corno, allora soltanto essi potranno salire sul monte».
14 Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece purificare il popolo ed essi lavarono le loro vesti. 15 Poi disse al popolo: «Siate pronti in questi tre giorni: non unitevi a donna». Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: