RSS

Święty – Świętość Jezusa.

25 Jul

Bóg jest Święty i dlatego świętymi powinni być również wybrani

przez Niego; a świętość Jego Imienia ma być objawiana w przyjściu Jego Królestwa.

Świętość Chrystusa jest ściśle powiązana z Jego Boskim synostwem i z obecnością w Nim Ducha Świętego. Podczas chrztu udzielonego Mu przez Jana, Jezus Chrystus otrzymuje namaszczenie Duchem Świętym.
Cuda i pouczenia Jezusa mają być nie tyle znakami godnej podziwu Jego potęgi, co raczej wyrazami Jego świętości; wobec Niego człowiek czuje się tak samo grzesznikiem, co wobec Pierwszej Osoby Boskiej: “Boga – Ojca”.

Jako “święty Sługa” Boży (Dz 4, 27. 30), który poniósł śmierć, choć jest sprawcą życia, Chrystus jest Świętym w pełnym tego słowa znaczeniu; Dlatego Bóg Go wywyższył. I choć został zmartwychwskrzeszony, nie jest już z tego świata: Od tej chwili zasiada po prawicy Boga; może być również nazwany świętym, tak samo jak Bóg JHWH (“Bóg – Ojciec”).

================================================================
BIBLIA

Mt 1, 18
18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego*.

[ 1,18 Zaślubiny Maryi z Józefem były rzeczywistym związkiem małżeńskim. Brak mu było jedynie “zamieszkania razem”, czyli przeprowadzenia Maryi do domu Józefa. ]

Mt 6, 9
9 * Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!

[ 6,9-13 Por. Łk 11,2-4. Ostatni wyraz – “złego” – można też rozumieć osobowo – o szatanie. ]

Mt 16, 16
16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Mk 1, 24
24 «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży*».

[ 1,24 Jezus jest Święty przez swe synostwo Boże i przez godność mesjańską. ]

Mk 3, 11
11 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży».

Mk 6, 20
20 Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go
w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

Mk 8, 38
38 * Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym
i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».

[ 8, 38 Por. Mt 10,32n; Łk 9,26. ]

Mk 16, 19
19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

[16,19n Por. Łk 24,50n; Dz 1,1-9. ]

Łk 1, 35
35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym*.

[1,35 Albo: “dlatego też, co się narodzi z Ciebie, będzie nazwane Świętym, Synem Bożym”.]

Łk 1, 49
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –

Łk 1, 70
70 jak zapowiedział to z dawien dawna
przez usta swych świętych proroków,

Łk 1, 72
72 że miłosierdzie okaże ojcom naszym
i wspomni na swoje święte Przymierze –

Łk 3, 22
22 i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Łk 4, 1
1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni

[ 4,1-13 Por. Mt 4,1-11 z przypisami; Mk 1,12. ]

Łk 5, 8 /por. Iz 6, 5/
8 Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny».

Iz 6, 5
5 I powiedziałem:
«Biada mi! Jestem zgubiony!
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach
i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach,
a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»

J 6, 69
69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga*».

[ 6,69 Jest to tytuł Mesjasza (por. Mk 1,24). ]

J 17, 11
11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś*, aby tak jak My stanowili jedno.

[ 17,11 Część rkp tu i w wierszu 12 ma: “których Mi dałeś”. Sens według tekstu niniejszego: “zachował ich w przynależności do Nas“. ]

J 17, 19
19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie*.

[ 17,19 Jezus jest Kapłanem i Żertwą – to samo przekazuje swoim kapłanom. ]

Dz 3, 14 n
14 Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.
15 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Dz 4, 27.30
27 Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze* Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś*, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela,
30 gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa».

[ 4,27 “Słudze” – zob. Dz 3,13; “namaściłeś” – aluzja albo do namaszczenia mesjańskiego (Mesjasz – dosł.: Pomazaniec, Namaszczony; por. Łk 4,18; Dz 10,38; Hbr 1,9), albo do samego zmartwychwstania, które stanowi początek ery mesjańskiej na ziemi. Por. Dz 3,20. ]

Dz 10, 38
38 Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

Rz 1, 2
2 którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.

Rz 1, 4
4 a ustanowionym według Ducha Świętości* przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

[ 1,4 Tzn. co do natury Boskiej (zestawienie Rdz 1,2; Iz 6,3), jako przeciwstawienie do poprzedniego “według ciała”, tzn. co do natury ludzkiej. Por. J 1,14. Dziś przypuszcza się, że w. 3n są tekstem przedpawłowym – wyznaniem wiary pierwotnego Kościoła w synostwo Boże Chrystusa i pochodzenie ludzkie – jako Mesjasza – od Dawida. Przy tym zmartwychwstanie jest ujawnieniem Jego Bóstwa. Inni łączą zwrot “według Ducha Świętości” z Rz 8,11;
1 Tm 3,16; Hbr 9,14; 1 P 3,18, podkreślając udział Ducha Świętego w zmartwychwstaniu. ]

Rz 7, 12
12 Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie.

1 Kor 3, 17
17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

Flp 2, 9
9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył*
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię*,

[ 2,9 “Wywyższył” przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; “imię” najwznioślejsze to PAN (zob. Flp 2,11). ]

1P 1, 15 n /= Kpł 19, 2/
15 ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, 16 gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty*.

[ 1,16 Kpł 11,44. ]

Kpł 19, 2
2 «Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Ap 3, 7
7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii* napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny,
Ten, co ma klucz Dawida,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie,
i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera*.

[ 3,7 “Filadelfia” – małe miasto w Lidii, nawiedzane trzęsieniami ziemi; “otwiera”: por. Iz 22,22. Symbol pełnej i wyłącznej władzy Chrystusa nad nowym “domem Dawida” – Kościołem
(por. Łk 1,33; Ef 1,22). ]

Ap 4, 8
8 Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu,
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący*,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.

[ 4,8 Por. Iz 6,3. ]

Ap 6, 10
10 I głosem donośnym tak zawołały:
«Dokądże, Władco święty i prawdziwy,
nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?»

Ap 21, 2
2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

================================================================

Johann Sebastian Bach, Wielka Msza h-moll CREDO (13,14,15 /27) - American Bach Soloistshttp://www.youtube.com/watch?v=NBui6u_w9v8
Ogłoszenie:
RSS można przeglądać w przeglądarkach internetowych: Opera, Mozilla Firefox, Maxthon, Flock, Safari, Internet Explorer 7 i 8, K-Meleon, Avant Browser.
“Nie wszystkie popularne przeglądarki potrafią jednak wyświetlać RSS. Przykładowo Google Chrome nie obsługuje kanałów RSS, wyświetlając tekst źródła pliku XML”.
Powyższe informacje pochodzą z Wikipedii.
Ponadto, niektóre wpisy i komentarze są czytelne np. w Google Chrome, ale nie np. Mozilla Firefox.
Zachęcam do korzystania z RSS, ponieważ łatwo tam znaleźć nowe komentarze.
Żeby to zrobić, należy ustawić kursor myszy na napisie “Entries RSS” lub “Comments RSS” .
i kliknąć (pamiętając oczywiście, że jeśli strona nie jest czytelna, to być może trzeba będzie otworzyć ją
w innej przeglądarce).

“Entries RSS” lub “Comments RSS”, znajdują się w bocznej kolumnie po prawej stronie, na samym końcu – w “Meta”.
Można również dodać własny komentarz, poprzez ustawienie kursora myszy na napisie “Leave a comment” i kliknięcie na niego; dalej należy postępować wg komunikatów, które tam są zamieszczone.
Napis: “Leave a comment”, znajduje się w głównej części strony, pod każdym wpisem. Zazwyczaj jest to szary tekst, przy końcu którego jest zamieszczony omawiany “Leave a comment”.
W “Leave a Reply” należy wpisać treść komentarza (i kliknąć myszką w “Post Comment”), która wyświetli się na ekranie, po zatwierdzeniu jej przez moderację.
Przesyłanie komentarza jest  naprawdę bardzo proste i może okazać się bardzo owocne dla wszystkich czytających.
Orifiell. 
———————————————
Źródło:
– Biblia.
– Słownik teologii biblijnej, s. 975 – 976.
– Internet.
Zdjęcie zostało zaczerpnięte z serwisu znalezionego pod hasłem “darmowe zdjęcia”, ze strony: http://www.zdjecia.biz.pl
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: