RSS

Święty – Duch Święty.

26 Sep

Głównym sprawcą uświęcania chrześcijanina jest Duch Święty. Jednak Jego działalność różni się od działania starotestamentowego Ducha Bożego. Obfitość i powszechność Jego darów oznaczają, że czasy mesjańskie wypełniły się od dnia zmartwychwstania Chrystusa. Jego przyjście wiąże się z wiarą w tajemnicę Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego. Jego obecność jest trwała, a Paweł stwierdza, że odkupieni są “świątyniami Ducha Świętego” , “świątyniami Boga” (1 Kor 6, 11. 20; por 3, 16 n) , i że trwają w prawdziwej wspólnocie z Nim. Ponieważ “wszyscy, których ożywia Duch Boży, są Synami Bożymi”
(Rz 8, 14 – 17), stąd można powiedzieć, że chrześcijanie są dziećmi Bożymi, ze względu na dostęp do źródła świętości Bożej.

=================================================================
BIBLIA

Łk 1, 15
15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie* i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.
[* Łk 1, 15 – “Wina…” – Lb 6,3; Sdz 13,4n; 1 Sm 1,11. ]

Łk 7, 28
28 Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on».

Dz 2, 16 – 38
16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:
17 (I) W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy – sny.
18 Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.
19 I sprawię dziwy na górze – na niebie,
i znaki na dole – na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu,
20 słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew,
zanim nadejdzie dzień Pański,
wielki i wspaniały.
21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony.
22 (II) Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, 23 tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. 24 Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci(III), gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim:
25 (IV)Miałem Pana zawsze przed oczami,
gdyż stoi po mojej prawicy,
abym się nie zachwiał.
26 Dlatego ucieszyło się moje serce
i rozradował się mój język,
także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei,
27 że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani
ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu.
28 Dałeś mi poznać drogi życia
i napełnisz mnie radością
przed obliczem Twoim.
29 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy(V). 30 Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, 31 widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.
32 Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. 33 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, 34 jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada(VI):
Rzekł Pan do Pana mego:
Siądź po prawicy mojej,
35 aż położę nieprzyjaciół Twoich
podnóżkiem stóp Twoich.
36 Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Pierwsze nawrócenie Żydów
37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. 38 «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa(VII) na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
[(I) Dz 2, 17-21 – Jl 3,1-5. “Ostatnie dni” dotyczą czasów mesjańskich – od narodzenia Chrystusa do Jego przyjścia na Sąd Ostateczny. Wiersze 17 i 18 odnoszą się do początku tego okresu, a pozostałe do jego końca.
(II) Dz 2, 22-36 – Jest to jeden z najstarszych schematów katechezy wczesnochrześcijańskiej. Można go odnaleźć we wszystkich mowach apostolskich w postaci następujących tematów: 1. nawiązanie do konkretnych okoliczności; 2. proklamacja faktu zmartwychwstania; 3. argumentacja z ST; 4. wezwanie do pokuty.
(III) Dz 2, 24 – Dosł.: “bóle śmierci”.
(IV) Dz 2, 25-28 – Ps 16[15],8-11.
(V) Dz 2, 29 – W Jerozolimie na stokach wzgórza Ofel, na Syjonie.
(VI) Dz 2, 34 – Ps 110[109],1.
(VII) Dz 2, 38 – Tzn. z polecenia Jezusa Chrystusa, stosownie do jego godności i dzięki Jego zasługom. Dosłowną formułę chrztu por. Mt 28,19 Por. także imię. ]

Dz 10, 47
47 Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?»

Dz 19, 1 – 7
1 Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów*. 2 Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». 3 «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». 4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» – powiedział Paweł. 5 Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. 6 A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. 7 Wszystkich ich było około** dwunastu mężczyzn.
[* Dz 19, 1 – Byli to tzw. joannici, zwolennicy Apollosa z czasów jego pobytu w Efezie.
** Dz 19, 7 – Bądź aluzja do liczby 12 pokoleń czy 12 Apostołów, bądź dowód uczciwości Autora, który nie był świadkiem tego zdarzenia.]

Rz 8, 14 – 17
Synostwo Boże chrześcijan*
14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi**. 17 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
[* Rz 8, 14-17 – Usprawiedliwienie przyniosło nam synostwo Boże (por. J 1,12n), którego głównym czynnikiem jest Duch Święty, kierujący naszym życiem. Por. Ga 4,4-7.
** Rz 8, 16 – Czy płynąca z wiary, czy z objawów charyzmatycznych – pewność ta pochodzi od Ducha Świętego. ]

1 Kor 3, 16 n
16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

1 Kor 6, 11. 20
11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci*. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
[1 Kor 6, 20 – Mowa o odkupieniu ludzi krwią Chrystusa. Por. 1 Kor 7,23; Dz 20,28; 1 P 1,18n; Ap 5,9; Ap 14,3n. ]

2 Kor 13, 13
13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z
wami wszystkimi!

================================================================

Taize-Veni Sancte Spiritus.
 http://www.youtube.com/watch?v=jYhBlqKv4i8&feature=related

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ciekawostki duchowe – adresy, które szczególnie polecam, dla każdego:

charyzmatyk ks. John Bashabora
http://www.youtube.com/watch?v=VVX-mLOJgGU&feature=related

—————————–

ks.Piotr Pawlukiewicz-Duch Św. cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=Z3pExGej4B0&NR=1

ks.Piotr Pawlukiewicz-Duch Św. cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=BnzOWJU6cM4&feature=related

ks.Piotr Pawlukiewicz-Duch Św.cz.3
http://www.youtube.com/watch?v=Oo54RL-LN9c&feature=related

ks.Piotr Pawlukiewcz-Duch Św. cz.4
http://www.youtube.com/watch?v=l8fVdPbazzY&feature=related

—————————–

Ta strona może przydać się dziennikarzom piszącym na tematy związane z duchowością
http://www.charyzmatycy.pl/
jednak nawet, jeśli nie jest się dziennikarzem, warto kliknąć na ikonę: “WEJDŹ NA STRONĘ”,
zwł. gdy ktoś potrzebuje bardziej namacalnych dowodów na istnienie Boga:
http://www.charyzmatycy.pl/splash.html

————————————

Msza o Duchu Świętym:

Mała Arabka między kartami Ksiąg Świętych a skrzydłami  Ducha Świętego
http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=854&Itemid=56

Fragment:

4.       Orędzie Małej Arabki na dziś

Palestyńska błogosławiona całym swym życiem przekazuje współczesnemu światu głębokie orędzie, które nie traci nic na swojej aktualności. Szczególną uwagę zwraca ona na obecność Boga, który objawia swe imię jako Miłość i staje się bliski każdemu człowiekowi dzięki darowi Syna i darowi Ducha Świętego działającego w Kościele. Całym swym życiem wskazuje ona na nadprzyrodzoną rzeczywistość wzywając każdego z nas do przebudzenia i do wyjścia ze skorupy materializmu i indywidualizmu. W klasztorze w Pau podczas ekstazy wypowiada znamienne słowa do matki przełożonej:

Świat śpi, a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich! Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże i winien Go uwielbiać, śpi! Chodźmy, rozbudźmy świat!.

Bardzo aktualne jest dla współczesnego świata jej orędzie na temat potrzeby nabożeństwa do Ducha Świętego. W jednej ze swych ekstaz słyszy głos Jezusa:

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. Jeżeli będzie to ojciec lub matka, to pokój zapanuje w jego rodzinie. Pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie, Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę Świętą o Duchu Świętym, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy Świętej, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał w sobie światło. W głębi jego duszy będzie pokój. To on przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią.

Nawiązując do tej wizji siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego wyzna później swoim siostrom w klasztorze:

Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w ciemnościach… Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o tym innym. Zostało mi powiedziane, że w całym świecie należy ustanowić to, by każdy kapłan raz w miesiącu odprawiał Mszę Świętą o Duchu Świętym. Ci wszyscy, którzy będą w niej uczestniczyć, otrzymają szczególne łaski i światła. Powiedziano mi ponadto, że nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wypaczać obraz naszego Pana i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, kapłanach i zakonnicach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, odkryje błąd.

Głębia mądrości wypływająca z prostoty i pokory może być wzorem i zachętą dla wszystkich szukających prawdy i mądrości. Żydowski autor Rene Schwob, który nawrócił się na chrześcijaństwo zachwycając się nad tak cudownie przejrzystą poezją Małej Arabki stwierdził: „Życzmy sobie, by w czasie kanonizacji tej małej analfabetki, ogłoszono ją patronką intelektualistów. Ona uratuje ich od pychy”.
Błogosławiona Siostra od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) wciąż przemawia do każdego z nas wskazując, co w życiu jest najważniejsze. Jej serce rozkwitające kwiatami wiary, nadziei i miłości jest przepiękną i przejrzystą Ikoną, w której wyraźnie widać oblicze Jezusa oświetlone Miłością Ojca i Blaskiem Ducha Świętego.

Jakiś czas temu, w parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie, była odprawiana msza o Duchu Św.; być może jest tak nadal. Dla zainteresowanych podaję adres:
Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego
Częstochowa 42-200 ul. Gajowa 2/6.
http://parafia.org/

—————————————

Warto również zobaczyć:
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/pomoc-w-trudnosciach-egzorcyzmy-160/574-miejsca-modlitwy?showall=1

—————————————-

Jeśli ktoś jest zainteresowany tego typu treściami, polecam np. jeszcze następujący materiał :

Świadkowie – wyznania opętanego [1 z 4]
http://www.youtube.com/watch?v=TUL6LEz_kZE&feature=related

Świadkowie – wyznania opętanego [2 z 4]
http://www.youtube.com/watch?v=wr0Cfpwi1eI&feature=related

Świadkowie – wyznania opętanego [3 z 4]
http://www.youtube.com/watch?v=xh67XqmB2Jk&feature=related

Świadkowie – wyznania opętanego [4 z 4]
http://www.youtube.com/watch?v=NVcybwCN8XA&feature=related

———————————

Świadectwo byłego bioenergoterapeuty 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=JGfKhLtUfzQ

Świadectwo byłego bioenergoterapeuty 2/3
http://www.youtube.com/watch?v=ylJGew0jlm4&feature=related

Świadectwo byłego bioenergoterapeuty 3/3
http://www.youtube.com/watch?v=Pc6tQoi4qkg&feature=related

——————————

Świadectwo Egzorcysty – cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=JXgFlyr-F4A&feature=related

Świadectwo Egzorcysty – cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=9Glrz-jii2g&feature=related

Świadectwo Egzorcysty – cz.3
http://www.youtube.com/watch?v=seTtqKpL0YY&feature=related

Świadectwo Egzorcysty – cz.4
http://www.youtube.com/watch?v=EESyyyOFt0s&feature=related

Świadectwo Egzorcysty – cz.5
http://www.youtube.com/watch?v=2fBBBPVY1PQ&feature=related

Świadectwo Egzorcysty – cz.6
http://www.youtube.com/watch?v=nJlG4fnXVsw&feature=related

Świadectwo Egzorcysty – cz.7 (ost.)
http://www.youtube.com/watch?v=GLl2vsFxuOQ&feature=related

——————————–

Konferencja Robert Tekieli 1
http://www.youtube.com/watch?v=Jxk2Yq5m3tM&feature=related

Konferencja Robert Tekieli 2
http://www.youtube.com/watch?v=whAsjQ0MyS0&feature=related

Konferencja Robert Tekieli 3
http://www.youtube.com/watch?v=4nIV3qP5JyI&feature=related

Konferencja Robert Tekieli 4
http://www.youtube.com/watch?v=vmZ1ROZPq9g&feature=related

Konferencja Robert Tekieli 5
http://www.youtube.com/watch?v=qQpXZmll-mM

Konferencja Robert Tekieli 6
http://www.youtube.com/watch?v=qi36DqEZAFs&feature=related

———————————

I np.:

Jarmark Cudów odcinek 7 cz.2
http://www.youtube.com/watch?v=if9Y0LZ-8UA&feature=related

Jarmark Cudów odcinek 8 cz.1
http://www.youtube.com/watch?v=BQHNiG5wHyE&feature=related

Lekki i mocny okultyzm cz1
http://www.youtube.com/watch?v=HPAznbHHNQk&feature=related

——————————

PRZESTRZEGAM PRZED NIEKTÓRYMI FILMIKAMI znajdującymi się NA PRAWYM PASKU BOCZNYM na YouTube:
NIE W TYM RZECZ, ŻE ZROBIONE SĄ NP. DLA “WIDOWNI”, bo niektóre jednak są prawdą, ALE W TYM, ŻE OGLĄDANIE FILMIKÓW TYPU WYWOŁYWANIE DUCHÓW CZY EGZORCYZMÓW, MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ ZNIEWOLENIEM.
Jeśli ktoś jednak zdecyduje się zobaczyć jakiś materiał o złych duchach, albo z ich udziałem, to warto najpierw zorientować się, gdzie znajduje się najbliższa wspólnota zajmująca się modlitwą o uwolnienie, albo znaleźć jakiś kościół, gdzie dość często spowiadają – gdzie księża są w miarę dyspozycyjni. Wiem, że to może śmiesznie zabrzmieć, zwł. gdy ktoś nie wierzy, albo słabo wierzy, ale ponieważ już o niektórych rzeczach wiem, stąd z mojej strony  konieczność zamieszczenia powyższego komentarza.
Filmiki przedstawione we wpisie raczej są “bezpieczne”! Z jednym wyjątkiem: odradzam sięganie po niektóre książki egzorcysty Gabriela Amortha, ponieważ wymagają czytelników duchowo bardzo silnych, może nie wszystkie, ale jednak.

Jeśli ktoś będzie zainteresowany przedstawionymi w dzisiejszym wpisie filmikami, warto, by je sobie nagrał, ponieważ mogą one przestać istnieć pod swoimi pierwotnymi adresami.

I może jeszcze na sam koniec:

Jedna z teorii stwierdza, że kiedy Bóg – IHWH dokonuje przerwania, złamania mocy różnego rodzaju zła, na osobie poddanej działaniom magicznym, nawet bez swojej wiedzy, osoba, która dokonała rytuału = która dopuściła na kogoś zło, może ponieść konsekwencje w postaci, np. choroby, trwałego kalectwa, niekiedy nawet śmierci, tej fizycznej. To teoria, ale jeśli jest prawdziwa, a są osoby, które twierdzą, że jest prawdziwa i mają na to racjonalne argumenty, to może jednak lepiej przestać zajmować się spirytyzmem, okultyzmem, białą czy czarną magią, itp. itd., jak najszybciej wyspowiadać się z tego, bo to może duszę uratować, ciało w całości zachować, zdrowie zapewnić – samo dobro.

W niektórych kościołach są plakaty, na których znajdują się wzorce symboli okultystycznych, to może ułatwić sprawdzanie, co powinno zostać usunięte.
Należy wynieść poza próg własnego domu różne przedmioty będące obiektem obcych religii: różnego rodzaju figurki przywiezione z wakacji, wizerunki, które w swoich rodzimych krajach stanowią symbol jakiegoś boga czy bogini;
Też talizmany, czyli przedmioty, które mają zastąpić ochronę – przynieść szczęście,
w zamian za ochronę Boga – jakim to sposobem, coś co ma moc przypisaną przez człowieka, albo pochodzącą nie wiadomo skąd, może zapewnić osłonę przed złem, skoro Bóg IHWH jest Bogiem nawet diabła?! Więc, jeśli Bóg nie zapewni szczęścia, jak może zapewnić je coś
z założenia słabszego, albo nieprawdziwego?
Wszelkie rzeczy, typu pierścień atlanty, należy wyrzucić, sprzedać czy przetopić, na jakąś inną biżuterię, albo na Chrystusowy Krzyż.

Kadzidła, które często są poświęcane konkretnym bożkom w obcych religiach, warto zastąpić tymi zakupionymi w sklepie z asortymentem “przeznaczonym dla księży” [czyli
w swojej religii, jeśli ktoś jest chrześcijaninem] – wśród nich jest bardzo duży wybór, zaczynając od tego czy ktoś woli ziołowe czy żywiczne, kończąc na mieszaniu zapachów; takie kadzidła powinny zostać poświęcone [najlepiej przed pomieszaniem ich, czyli
w oryginalnych – sklepowych opakowaniach, ponieważ ksiądz może odmówić święcenia, jeśli nie będzie widział, co mu przyniesiono; takie prawo!].
O okadzaniu pomieszczeń była mowa na blogu, w tekście źródłowym – w księgach Starego Testamentu.

Może jestem przewrażliwiona, bo za dużo się naczytałam/nasłuchałam o tych wszystkich rytuałach, a raczej ich skutkach, w każdym razie, osobiście nawet wytargałam wszystkie horoskopy z gazet; wytargałam, potargałam i wyrzuciłam! Tak na wszelki wypadek,
w końcu,  po co Boga drażnić?!

Wcale nie żartuję i raczej nie przesadzam – należy się tego WSZYSTKIEGO pozbyć.

Przypominam o “czatachowie”, tam uwalniani są nawet sataniści; jeśli ktoś nie może jechać osobiście, można próbować słuchać przez internet: http://czatachowa.pl/. Warto również czytać Drogę Krzyżową z Nowego Testamentu, jak najczęściej, zwł. fragment o śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa.

O.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Źródło:
– Biblia.
– Słownik teologii biblijnej, s. 976 – 977.
– Internet.
– Orifiell.
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: