RSS

[Polish] Święty – Święci.

23 Oct

Słowo “święty” bez bezpośrednich połączeń z innymi terminami w Starym Testamencie

Kosciol Jezusa Chrystusa DP

Image via Wikipedia

występuje bardzo rzadko. Raczej, można było spotkać się z takim określeniem w odniesieniu do czasów ostatecznych. W Nowym Testamencie określenie to oznacza chrześcijan. Początkowo używano go tylko w doniesieniu do członków gminy jerozolimskiej, a zwł. do małej grupy, która przeżyła zesłanie Ducha Świętego. Z czasem używano go wobec braci z Judei, następnie wobec wszystkich wiernych; chrześcijanie uczestniczą w świętości samego Boga przez Ducha Świętego.
Świętość chrześcijan, mająca za źródło wybranie Boże, domaga się od nich całkowitego zerwania z grzechem i z obyczajami pogańskimi. To domaganie się świętości życia, stanowi podstawę całej chrześcijańskiej tradycji ascetycznej. Nie opiera się na IDEALE prawa, będącego czymś zewnętrznym, ale na oddaniu się pod panowanie Jezusa Chrystusa – drugiej Osoby Boskiej (IHWH).

================================================================
BIBLIA

Dz 9, 13
13 «Panie – odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie.

Dz 9, 31 – 41
31 A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Cuda św. Piotra

32 Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie *. 33 Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. 34 «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. 35 Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana.
36 Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela **. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. 37 Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. 38 Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas bez zwłoki!» 39 Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. 40 Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. 41 Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą.
[* Dz 9, 32 – Lidda, zwana także Diospolis, leży w odległości kilku kilometrów od dzisiejszej Jafy (Joppe).
** Dz 9, 36 – Aram. Tabita odpowiada dokładnie gr. Dorkas i polskiemu “Gazela”. I Grecy, i Żydzi używali tego wyrazu jako imienia własnego.]

Rz 1, 7
7 Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

Rz 6, 19
19 Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.

Rz 12, 1
1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej*.
[Rz 12, 1 – Por. Flp 2,17. Życie więc chrześcijanina jest jak gdyby nieustanną liturgią ofiarniczą. ]

Rz 15, 16
16 Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.

Rz 16, 2
2 Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.

1 Kor 1, 2
2 do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego* [Pana].
[1 Kor 1, 2 – Prawdopodobnie już w tych słowach kryje się lekka aluzja do zwalczających się wzajemnie stronnictw religijnych w Koryncie (por. 1 Kor 1,10-16). Mniej zgodny z kontekstem, lecz gramatycznie równie poprawny byłby przekład: “którzy na wszelkim, ich i naszym miejscu, wzywają Pana naszego Jezusa Chrystusa”. ]

1 Kor 6, 9 nn
9 * Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
[1 Kor 6, 9 – Tzw. katalog występków. Zob. Rz 1,29nn. ]

1 Kor 16, 1
1 Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych*, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji.
[1 Kor 16, 1 – Por. Dz 11,29; 2 Kor rozdz. 8-9 [->2 Kor 8,1]; Ga 2,10. ]

2 Kor 1, 1
1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz*, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai*.
[2 Kor 1, 1 – “Tymoteusz” – uczeń i towarzysz św. Pawła (zob. Dz 16,1 itd.), adresat dwóch jego listów; “w …Achai” – w dzisiejszej Grecji.]

2 Kor 1, 12
12 Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was.

2 Kor 13, 12
12 Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.

Ef 2, 21
21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,

Ef 3, 5
5 Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,

Ef 4, 30 – 5, 1
30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego*, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 31 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. 32 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane,
[Ef 4, 30 – Zob. Ef 1,13. “Zasmucać” to wprawdzie antropomorfizm, ale stwierdza on, że Duch Święty jest osobą Por. Iz 63,10. ]

Flp 2, 17
17 A jeśli nawet krew moja * ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: (18)
[Flp 2, 17 – Dosł.: “ja”. Aluzja do przewidywanego męczeństwa. ]

Flp 3, 10 – 14
10 przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, 11 dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 12 Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty* przez Chrystusa Jezusa.

W nieustannym dążeniu ku doskonałości

13 Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
[Flp 3, 12 – Pod Damaszkiem: Dz 9,1-30.]

1 Tes 4, 3
3 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,

Tt 3, 4 – 7
4 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 5 nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym *, 6 którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
[Tt 3, 5 – Sakrament chrztu świętego. Por. J 3,3.5; Ef 5,26.]

1 P 2, 9
9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła * potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,
[1 P 2, 9 – Wj 19,6; Iz 43,20n; Ml 3,17. Wierni są nowym narodem wybranym, który ma spełniać rolę kapłana wśród wszystkich innych narodów. Możliwy również jest przekład: “królestwem”, “kapłaństwem”.]

===============================================================

Zaufaj Panu już dziś - Magda Anioł
http://www.youtube.com/watch?v=_rE01GNjpZs

—————-
Źródło:
– Słownik Teologii Biblijnej, s.976 – 977.
– Biblia.
– Internet.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: