RSS

Monthly Archives: May 2012

[Spanish / Español] La Palabra de Dios – dos aspectos de la Palabra.

Dios mio, porque me has abandonado

Dios mio, porque me has abandonado (Photo credit: Wikipedia)

BIBLIA

Éxodo 20, 1 – 17
20:1 Entonces Dios pronunció estas palabras:
20:2 Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud.
20:3 No tendrás otros dioses delante de mí.
20:4 No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on May 27, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

[ENGLISH] The Word of God – two aspects of the Word.

the 4th Commandment on Nash Papyrus "Reme...

the 4th Commandment on Nash Papyrus “Remember the Sabbath” row 9, words 5-8. in Hebrew script: “zahor et yom ha’shabat”. similar to Exodus 20:7 Egypt, 2nd century CE עברית: הדיבר הרביעי מעשרת הדברות בפפירוס נאש, “זכור את יום השבת” (Photo credit: Wikipedia)

The Word of God can be seen as a revelation, and as an expression of God’s action.

God speaks to bring together the human mind the thoughts of God.
The Word of God can be a law, the norm of life, the appearance of the meaning of things and events. It can also be a promise and a promise of the future.

The Word of God is a dynamic reality, the power which makes the works intended by God.

=================================================================
BIBLE

Exodus 20, 1 – 17
And the Lord spoke all these words: 2 I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 3 You shall not have strange gods before me. 4 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

[POLSKI] Słowo Boże – dwa aspekty Słowa.

Imagen de la Divina Misericordia. Pintada por (Eugeniusz Kazimirowski, 1934) bajo la guía de Maria Faustyna Kawalska.

Imagen de la Divina Misericordia. Pintada por (Eugeniusz Kazimirowski, 1934) bajo la guía de Maria Faustyna Kawalska.

Słowo Boże można rozpatrywać jako objawienie oraz jako wyraz działania Bożego.

Bóg przemawia, aby doprowadzić do spotkania myśli człowieka
z myślami Boga.
Słowo Boga może być prawem, normą życia, ukazaniem sensu rzeczy i zdarzeń. Może również być obietnicą i zapowiedzią przyszłości.

Słowo Boga to rzeczywistość dynamiczna, to potęga która dokonuje dzieł zamierzonych przez Boga.

=================================================================
BIBLIA

Wj 20, 1 – 17
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 “Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: