RSS

Monthly Archives: September 2013

Será exento del fuego del Padre

see filename

see filename (Photo credit: Wikipedia)

http://www.angelfire.com/ca3/rafaelmarie/RosarioalPardreEterno.html

PROMESAS DEL ROSARIO A LA GLORIA DE DIOS, EL PADRE ETERNO

“Cualquier persona que reza el Rosario a la Gloria de Dios, al Padre Eterno durante su vida entera y medita cada jueves de cada semana, los 15 misterios dolorosos que Jesús sufrió el jueves santo, él o ella entonces habrán dado gloria al Padre Eterno, y consegaran las promesas siguientes:

  1. El Padre eterno lo protegerá contra las tentaciones del anticristo que debe pronto venir a sacudir y engañar la humanidad.
  2. Quienquiera reza este Rosario será exento del fuego del purgatorio porque él habrá terminado su purificación en la tierra.
  3. Cualquier bien solicitada sobre el alma será concedida.
  4. Quienquiera reze este Rosario, está en hecho rogando para el mundo entero, y para las almas del purgatorio y por lo tanto recibirá muchas gracias para si mismo y estas almas.
  5. Si la mitad de la humanidad practica esta devoción, el Padre Eterno promete salvar el resto del mundo, entonces todas las almas en el purgatorio habrán terminado su purificación y serán llevadas al cielo.”

https://orifieltrony.wordpress.com
katarzyna kosmowska “orifiell”

 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

Be exempt from the fire of Father

Brooklyn Museum - The Eternal Father, sketch -...

Brooklyn Museum – The Eternal Father, sketch – Francisco Bayeu y Subías (Photo credit: Wikipedia)

http://www.angelfire.com/ca3/rafaelmarie/RosarygloryGodFather.html

“PROMISES OF THE ROSARY TO THE GLORY OF GOD, THE ETERNAL FATHER

Anyone who recites the Rosary to the Glory of God, the  Eternal Father during his or her entire life and meditates every Thursday of every week, the 15 sorrowful mysteries that Jesus suffered on Holy Thursday, he will then have given glory to the Eternal Father, and he will be elected for the following promises: 1.) The Eternal Father will protect him against the temptations of the Antichrist which is soon to come to  sway and deceive humanity. 2.) Whoever prays this Rosary will be exempt from the fire of Purgatory because he will have completed his  purification on earth. 3.) Whatever good is asked for concerning the soul will be granted. 4.) Whoever prays this Rosary, is in fact praying for the whole world, and for the souls of Purgatory and  therefore will receive many graces for himself and these souls. 5.) If half of humanity practices this devotion, the Eternal Father promises to save the rest of the world, then all souls in Purgatory will have completed their purification and be taken to heaven.”

https://orifieltrony.wordpress.com
katarzyna kosmowska “orifiell”

 
2 Comments

Posted by on September 23, 2013 in fire, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , ,

Przed ogniem Ojca

English: The Miraculous Fall of Manna

English: The Miraculous Fall of Manna (Photo credit: Wikipedia)

http://www.skarbiecmilosci.pl/rozaniec-ku-chwale-boga-ojca-przedwiecznego—15-ukrytych-tortur-pana-jezusa-w-ciemnicy

“Każdy, kto odmawia Różaniec ku Chwale Boga, Ojca Przedwiecznego, w ciągu całego swojego życia, i rozważa w każdy czwartek, każdego tygodnia 15 Bolesnych Tajemnic, jakie Pan Jezus cierpiał w Wielki Czwartek, odda w ten sposób chwałę Bogu Ojcu Przedwiecznemu i będzie godnym następujących obietnic:

1. Ojciec Przedwieczny będzie ochraniał go przed pokusami Antychrysta, który wkrótce nadejdzie dla sprawowania rządów i zwodzenia ludzkości. 2. Każdemu, kto modli się tym Różańcem zostanie oszczędzony ogień Czyśćca, bo odbył on już swoje oczyszczenie na ziemi. 3. Wszelkie dobro, o jakie zanoszone są prośby odnośnie tej duszy, zostaną jej udzielone. 4. Ktokolwiek modli się tym Różańcem, w istocie modli się za cały świat, jak również za dusze w Czyśćcu cierpiące, i dlatego też otrzyma wiele łask dla siebie i dla tych dusz. 5. Jeśliby połowa ludzkości odmawiała te modlitwy, to Ojciec Przedwieczny obiecuje uratować resztę świata, wówczas również dokona się oczyszczenie wszystkich dusz w Czyśćcu cierpiących i zostaną one wzięte do Nieba.”

https://orifieltrony.wordpress.com
katarzyna kosmowska “orifiell”

 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2013 in ogień, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: