RSS

Category Archives: Duch Boży

international: SALVATION – GOD’S PASSION/ SALVEZZA – PASSIONE DI DIO

Passion of The Christ 【HD】
http://www.youtube.com/watch?v=zS_6TTDzpBA&feature=related

La passione di Cristo [The passion of the Christ] – Mel Gibson
http://www.youtube.com/watch?v=13GthpCzx4U&feature=related Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

[ITALIAN/ITALIANO] Santo – Sommario.

English: Modern mosaics in the church Preziosi...

Image via Wikipedia

La Sacra Bibbia

Esodo 3, 14
14 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi».

Esodo 19, 3 – 20
3 Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino

continue reading = continua a leggere Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

[French] Saint – Le Saint-Esprit

La Bible

Luc 1, 15
  15 Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein maternel.

Luc 7, 28
 28 Je vous l’assure, parmi tous les hommes qui sont nés d’une femme, il n’y en a pas de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le *royaume de Dieu est plus grand que lui.

Actes 2, 16 – 38
16 Mais maintenant se réalise ce qu’avait annoncé le *prophète Joël: Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

[Chinese] 聖 – 聖靈

The foundation of Christ 1 Corinthians 3:11; p...

Image via Wikipedia

“聖經”

路加福音
Luke 共 24 章
第一章
Luke 1, 15
因為他在上主面將是偉大的,淡酒濃酒他都不喝,而且,他還在母胎中就要充滿聖神;

路加福音
Luke 共 24 章
第七章
Luke 7, 28
我告訴你們:婦女所生的,沒有一個比若翰更大的;但在天主的國內最小的,也比他大。 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

[Russian] Святая – Святым Духом

Hlyniany

Image via Wikipedia

БИБЛИИ

Луки 1, 15
15
    ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей;

Луки 7, 28
28
    Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.

Деяния Апостолов 2, 16 – 38
16
    но это есть предреченное пророком Иоилем: Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

[German] Holy – Heiligen Geist.

DIE BIBEL

Lukas 1, 15
15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.

Lukas 7, 28
28 Ich sage euch: Unter allen Menschen gibt es keinen größeren als Johannes; doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er.

Apostelgeschichte 2, 16 – 38
16 sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joël gesagt worden ist:
17 In den letzten Tagen wird es geschehen, /
Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

[Spanish] Santo – Espíritu Santo.

Convento del Espíritu Santo, ejemplo de arquit...

Image via Wikipedia

LA SANTA BIBLIA

Lucas 1, 15
15 porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.

Lucas 7, 28
28 Os digo que entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

[English] Holy – Holy Spirit.

The main culprit of sanctifying Christians is the Holy Spirit. However, His activity is different from the Old Testament the Spirit of God. Abundance and universality of the gifts of the Holy Spirit means that fulfilled the messianic times from the day of the resurrection of Christ. His coming is associated with faith in the mystery of Christ dead and risen. His presence is persistent, and Paul states that the redeemed are “temples of the Holy Spirit”, “temples of God” (1 Cor 6, 11 20; compare: 1 Corinthians 3, 16 – 17), and that being in real communion with Him. Because “all of which animates the Spirit of God are sons of God” (Rom 8, 14 – 17), hence we can say that Christians are children of God, because of access to the source of the holiness of God. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Święty – Duch Święty.

Głównym sprawcą uświęcania chrześcijanina jest Duch Święty. Jednak Jego działalność różni się od działania starotestamentowego Ducha Bożego. Obfitość i powszechność Jego darów oznaczają, że czasy mesjańskie wypełniły się od dnia zmartwychwstania Chrystusa. Jego przyjście wiąże się z wiarą w tajemnicę Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego. Jego obecność jest trwała, a Paweł stwierdza, że odkupieni są “świątyniami Ducha Świętego” , “świątyniami Boga” (1 Kor 6, 11. 20; por 3, 16 n) , i że trwają w prawdziwej wspólnocie z Nim. Ponieważ “wszyscy, których ożywia Duch Boży, są Synami Bożymi”
(Rz 8, 14 – 17), stąd można powiedzieć, że chrześcijanie są dziećmi Bożymi, ze względu na dostęp do źródła świętości Bożej. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: