RSS

Category Archives: neokatechumenat

/Chinese/ 圣-上帝要其名称成圣

Four young specimens of Caryota obtusa, Auckla...

Image via Wikipedia

第一章

全燔祭禮儀

上主叫了梅瑟來,由會幕中訓示他說:
你告訴以色列子民說:你們中若有人願意由家畜中給上主奉獻祭品。應以牛羊作你們的祭品。
若有人獻牛作全燔祭,該獻一條無瑕的公牛,牽到會幕門口,為在上主面前蒙受納悅;
先按手在全燔祭牲的頭上,使祭牲蒙受納悅,代自己贖罪。
以後在上主面前宰了那牛,亞郎的兒子司祭們,應奉獻牲血,將血灑在會幕門口的祭壇的四周。
奉獻者剝去祭牲的皮,將犧牲切成塊。
亞郎的兒子司祭們先將火放在祭壇上,火上擺上木柴;
然後亞郎的兒子司祭們,將成塊的肉、頭和脂肪,擺在祭壇火上的木柴上。
奉獻者應用水將內臟和小腿洗淨;司祭將這一切放在祭壇上焚燒,作為全燔祭,作為中悅上主的馨香火祭。
若有人獻羊作全燔祭,不論是綿羊,或是山羊,該獻一頭無瑕的公羊。
應在上主面前,祭壇的北邊將牠宰了;亞郎的兒子司祭們,應將血灑在祭壇的四週。 Read the rest of this entry »

 

/Spanish/ SANTO – DIOS QUIERE SU NOMBRE A SANTIFICALOS

Tetragrammaton (God's name, see Jehovah) at th...

Image via Wikipedia

BIBLIA

Levítico 1 – 7
El holocausto
1 Jehovah llamó a Moisés y habló con
él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: 2 “Habla a los hijos de Israel

y diles que cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehovah, ésta será del ganado vacuno u ovino. 3 Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehovah a la entrada
del tabernáculo de reunión. 4 Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

ŚWIĘTY – BÓG CHCE BY UŚWIĘCANO JEGO IMIĘ

View over the cornfields towards the mountains...

Image via Wikipedia

Bóg, zazdrosny o swoje wyłączne prawo do odbierania czci i okazywania Mu posłuszeństwa, chce by uważano Go za jedynego Boga, by w ten sposób była wyrażana przez ludzi Jego własna świętość.

Święcić Imię Boga, to bać się Go, to również osobiście składana chwała i znak głębokiej wiary.

Godnie sprawowana liturgia ukazuje Jego chwałę i w doskonały sposób uwydatnia Jego majestat. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

/Deutsch/Heilig – Gott ist heilig und manifestiert sich als ein Heiliger.

Sinai Peninsula from Southeastern Mediterranea...

Image via Wikipedia

DIE BIBEL                                                              

Das Buch Exodus, Kapitel 3, 14
14 Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der «Ich-bin-da». Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der «Ich-bin-da» hat mich zu euch gesandt.

Das Buch Exodus, Kapitel 19, 3 – 20
3 Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden:
4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe.
5 Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

SANTO – Dios es santo y se manifiesta a sí mismo como SANTO.

Jacob (Israel), Russian icon from first quarte...

Image via Wikipedia

LA SANTA BIBLIA.

Éxodo Capítulo 3, 14
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.

Éxodo Capítulo 19, 3 – 20
3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios,
y cómo os tomé sobre alas de águilas,
y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído
a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes,
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

HOLY – GOD IS HOLY AND HE MANIFESTS HIMSELF AS HOLY.

Moses mosaic on display at the Cathedral Basil...

Image via Wikipedia

The holiness of God is not available to man. For accepted saint’s of God by
a man, it is necessary, that God showed His own glory, it means that He proved to be a saint.

In the temple, Yahweh appears of Isaiah as the King of infinite majesty, as the Creator that fills the earth with His glory, as an object of worship, where only angels can surrounded Him (also only in some degree).
But God which is not available, fills Himself the gap existing between Him and the creatures.

The holiness of God is much more than only one of the attributes of God – it is something characteristic from God in general. Therefore, His Name is holy; giving the word, the Lord refers to His own holiness.

The problem of the nature of holiness in the Bible, it is ultimately the problem of the mystery of God himself. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

ŚWIĘTY – BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY

Thi Lo Su (Thai: ทีลอซู), the largest waterfal...

Image via Wikipedia

Świętość Boga nie jest dla człowieka dostępna. Aby człowiek mógł ją uznać, trzeba żeby Bóg okazał swoją chwałę, czyli aby okazał się świętym.

W świątyni Jahwe ukazuje się Izajaszowi jako Król nieskończonego majestatu, jako Stwórca wypełniający całą ziemię swoją chwałą, jako przedmiot kultu, którym mogą Go otaczać (również tylko w jakimś stopniu) jedynie aniołowie.
Jednak ten niedostępny Bóg, sam wypełnia przepaść istniejącą pomiędzy Nim, a stworzeniami.

Świętość Boga jest czymś więcej niż jednym z atrybutów Bożych – stanowi ona coś charakterystycznego dla Boga
w ogóle. Dlatego Jego Imię jest święte; dając słowo, Jahwe odwołuje się do swojej świętości.

Problem natury świętości w Biblii, to ostatecznie problem tajemnicy samego Boga. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: