RSS

Category Archives: Nowy Testament

[ITALIAN/ITALIANO] Santo – Sommario.

English: Modern mosaics in the church Preziosi...

Image via Wikipedia

La Sacra Bibbia

Esodo 3, 14
14 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi».

Esodo 19, 3 – 20
3 Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino

continue reading = continua a leggere Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

[RUSSIAN/РУССКИЕ] Святая – Святым Городом.

 

БИБЛИИ

Захария 14, 20 – 21
20
    В то время даже на конских уборах будет [начертано]: `Святыня Господу’, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем.
21
    И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

[Spanish/Español] Saint – Santos.

Lida, Sovetskaya St.

Image via Wikipedia

LA BIBLIA

Los Hechos Capítulo 9, 13
13 Entonces Ananías respondió: Seńor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;

Los Hechos Capítulo 9, 31 – 41
31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Seńor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
32 Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. 33 Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho ańos que estaba en cama, pues era paralítico. 34 Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en seguida se levantó. 35 Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Seńor. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

[Italian] Santo – Santi.

BIBBIA

Intérieur de l'Église Natività di Nostro Signo...

Image via Wikipedia

Atti 9, 13
13 Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme.

Atti 9, 31 – 41
31 La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

[German] Holy – Heiligen Geist.

DIE BIBEL

Lukas 1, 15
15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.

Lukas 7, 28
28 Ich sage euch: Unter allen Menschen gibt es keinen größeren als Johannes; doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er.

Apostelgeschichte 2, 16 – 38
16 sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joël gesagt worden ist:
17 In den letzten Tagen wird es geschehen, /
Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

[Spanish] Santo – Espíritu Santo.

Convento del Espíritu Santo, ejemplo de arquit...

Image via Wikipedia

LA SANTA BIBLIA

Lucas 1, 15
15 porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.

Lucas 7, 28
28 Os digo que entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: