RSS

Category Archives: Stary Testament

[ENGLISH] The Word of God – two aspects of the Word.

the 4th Commandment on Nash Papyrus "Reme...

the 4th Commandment on Nash Papyrus “Remember the Sabbath” row 9, words 5-8. in Hebrew script: “zahor et yom ha’shabat”. similar to Exodus 20:7 Egypt, 2nd century CE עברית: הדיבר הרביעי מעשרת הדברות בפפירוס נאש, “זכור את יום השבת” (Photo credit: Wikipedia)

The Word of God can be seen as a revelation, and as an expression of God’s action.

God speaks to bring together the human mind the thoughts of God.
The Word of God can be a law, the norm of life, the appearance of the meaning of things and events. It can also be a promise and a promise of the future.

The Word of God is a dynamic reality, the power which makes the works intended by God.

=================================================================
BIBLE

Exodus 20, 1 – 17
And the Lord spoke all these words: 2 I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 3 You shall not have strange gods before me. 4 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

[ Chinese / 中国的 ] 神的话语 – 神人说话。

The Aleppo Codex is a medieval manuscript of t...

The Aleppo Codex is a medieval manuscript of the Hebrew Bible (Tanakh), associated with Rabbi Aaron Ben Asher. The Masoretic scholars wrote it in the early 10th century, probably in Tiberias, Israel. It is in book form and contains the vowel points and grammar points (nikkudot) that specify the pronunciation of the ancient Hebrew letters to preserve the chanting tradition. It is perhaps the most historically important Hebrew manuscript in existence. (Photo credit: Wikipedia)

圣经

Genesis 12, 1
创世记 12, 1
耶和华对亚伯兰说,你要离开本地,本族,父家,往我所要指示你的地去。

Genesis 41, 39
创世记 41, 39
法老对约瑟说,神既将这事都指示你,可见没有人象你这样有聪明有智慧。

Numbers 12, 6
民数记 12, 6
耶和华说,你们且听我的话,你们中间若有先知,我耶和华必在异象中向他显现,在梦中与他说话。

Numbers 12, 8
民数记 12, 8
我要与他面对面说话,乃是明说,不用谜语,并且他必见我的形像。你们毁谤我的仆人摩西,为何不惧怕呢?

continue reading <- 用鼠标点击的话,以扩大整个文本 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

[ITALIAN / ITALIANO] La Parola di Dio – Dio parla agli uomini.

LA SACRA BIBBIA

Genesi 12, [15]
[1] Il Signore disse ad Abram:
“Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria
e dalla casa di tuo padre,
verso il paese che io ti indicherò.

Genesi 41, 39
[39] Poi il faraone disse a Giuseppe: “Dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, nessuno è intelligente e saggio come te.

continue reading <- clicca qui per visualizzare l’articolo Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

[ITALIAN/ITALIANO] Santo – Sommario.

English: Modern mosaics in the church Preziosi...

Image via Wikipedia

La Sacra Bibbia

Esodo 3, 14
14 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi».

Esodo 19, 3 – 20
3 Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino

continue reading = continua a leggere Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

[English] Holy – Summary.

Česky: Klášter svaté Kateřiny pod horou Sinaj ...

Image via Wikipedia

Finally, has completed another slogan: “The Saint” –

- More Love More Power - Christian Worship song  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Some verses from the Bible can be repeated. No adjustment was made, just in case not to lose any cut. There are a lot of signatures, and each of them is priceless, because otherwise every God speaks, in this case can be done by the passage of the Word. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

/Chinese/ 聖 – 以色列有義務聖

High priest offering incense on the altar, as ...

Image via Wikipedia

聖經

出谷紀
Exotus 共 4O 章
第十九章
19, 10 – 15
上主向梅瑟說:「你到百姓那裏,叫他們今天明天聖潔自己,洗淨自己的衣服。
第三天都應準備妥當,因為第三天,上主要在百姓觀望之下降到西乃山上。
你要給百姓在山周圍劃定界限說:應小心,不可上山,也不可觸摸山腳;凡觸摸那山的,應處死刑。
誰也不可用手觸摸那人,而應用石頭砸死或用箭射死;不論是獸是人,都不得生存;號角響起的時候,他們才可上山。」
梅瑟下山來到百姓那裏,叫他們聖潔自己,洗淨自己的衣服。
他向百姓說:「到第三天應準備妥當,不可接近女人。」 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: